Aina Kanča  – Sociālā dienesta   vadītāja

Evita Caune –  sociālās palīdzības organizators

Iveta Grudule- sociālais darbinieks darbam ar personu grupām

Klientu pieņemšanas laiks :

Varakļānos

Rīgas iela 9, Varakļāni, tel.64860844, 27790014, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pirmdien, trešdien

no plkst.8:00-12:00   13:00 – 17:00

Ceturtdien

no plkst. 8:00- 12.00   13:00-18:00

Murmastienē

Jaunatnes iela 14,Murmastiene, tel.64825323

Katru pirmo un pēdējo mēneša otrdienu no plkst. 9:00-12:00  

Mobīlā brigāde aprūpes mājas pakalpojums – tel. 27752529

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina:

sociālo palīdzību; sociālos pakalpojumus;  profesionālo sociālo darbu.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierināto to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus.

Sociālā dienesta klienti Varakļānu novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski jāpieprasa pašvaldībā, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, Sociālajā dienestā.

Palīdzības pieprasītājs Varakļānu novada Sociālajā dienestā

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par deklarēto  dzīvesvietu;
 • deklarē materiālo situāciju un šādus ienākumus:
 1. ienākumus no algota darba un pensijas, pabalstus, stipendijas un uzturlīdzekļus par pēdējiem 3 mēnešiem, un
 2.  pēdējos 12 mēnešos saņemtos:
-          ienākumus no saimnieciskās darbības;
-          autoratlīdzību vai honorārus;
-          ienākumus no nekustamā vai kustamās mantas nomas (īres)
-          dāvinājumus;
-          mantojumus;
-          dividendes un laimestus;
-          atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei;
 • iesniedz izziņu no NVA par bezdarbnieka statusa piešķiršanu.

Ienākumus deklarē par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.

Sociālais darbinieks pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apstākļus un sniegto informāciju.

Darbinieks un pieprasītājs vienojas par līdzdarbības pienākumiem pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Varakļānu novadā pašvaldībā ir

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • brīvpusdienu pabalsts;
 • pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai.

Sociālo pakalpojumu veidi Varakļānu novadā pašvaldībā ir

 • aprūpe mājās;
 • ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
 • asistenta pakalpojums.

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek piešķirti pamatojoties uz  Varakļānu novada pašvaldības domes 27.05.2010. lēmuma Nr. 5.1. saistošajiem noteikumiem Nr.4 ,,Par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novadā” un Varakļānu novada pašvaldības domes 25.08.2011. lēmuma Nr.9.1. saistošie noteikumi Nr. 5 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.


_