Projekti

Noslēdzies projekts “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”

15.01.2014

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta ietvaros Varakļānu novadam ir izstrādāti trīs teritorijas attīstības plānošanas dokumenti- Attīstības programma 2013.-2020.gadam, Teritorijas plānojums 2014.- 2025.gadam, Ilgtspējīgā attīstības stratēģija 2030.gadam.

Izstrādātie plānošanas dokumenti veicinās ilgtspējīgu un līdzsvarotu pašvaldības attīstību.

Paziņojums par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

12.12.2013

Varakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 21.1. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgo redakciju varēs iepazīties sākot no 2013.gada 13.decembra Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13, kā arī Murmastienes pagasta un Varakļānu pagasta pārvaldēs. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv sekojot šai saitei.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Attīstības stratēģījas

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu

11.12.2013

teterevu-fondsBiedrība „Pieaugušo attīstības projekts” 2013. gadā sadarbojas ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, piedaloties fonda rīkotajos projektu konkursos un saņemot finansējumu sekojošu projektu realizācijai:

      No 1. maija līdz 31. decembrim realizējam projektu „Neturi sveci zem pūra” Fonda programmā „Nāc un dari! Tu vari!”. Projekta vadītāja Inga Grudule. Projektā darbojas 20 jaunās māmiņas un saimnieces, kuras dalījās savā pieredzē senu ēdienu gatavošanā. Mērķauditorija darbojas divās maiņās, katrā 10 cilvēki. Ir izmēģinātas dažādas ēdienu gatavošanas receptes. Tika sieti dažādi sieri, cepti gan pīrāgi, gan maize, gan cepumi, gan pelmeņi, čebureki, kartupeļu desas, pildīti kabači, siļķu ēdieni, zupas, sāļās tortes un dažādi saldie ēdieni. Bija praktiskās nodarbības galda dekorēšanā, karvinga izgriešana no dārzeņiem.  Projekta ietvaros esam apmeklējuši zivju pārstrādes iespējas Īdeņā, maizes cepšanu lauku maizes krāsnīs Atašienē, apmeklējām Maizes muzeju Aglonā un klausījāmies vadītājas Ancānes kundzes aizrautīgajā stāstījumā par maizi, tās tapšanu un dažādām receptēm. Projekta dalībnieces ir apmierinātas par iegūtajām zināšanām. Projekta ietvaros tika izremontēta telpa virtuves ierīkošanai un iegādāti pamatlīdzekļi virtuves aprīkošanai, kur darbojās projektā iesaistītie cilvēki. Projekta ietvaros lektore Irēna  Tuča stāstīja  par veselīgu pārtiku un veselīgu dzīvesveidu, parādīja dažādus vingrojumus veselības uzlabošanai. 7. decembrī lektore Vivita Vecozola lasīja lekciju par pašnodarbinātā iespējām un tiesībām.

     No 9.oktobra realizējam projektu -

„Zupas virtuve trūcīgām personām Varakļānos 2013./2014.”. Projekta vadītāja Jeļena Šutka. Projekta ietvaros trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās vārām zupu un izdalām cilvēkiem , kuriem tā ir nepieciešama. Piektdienās ar termosiem siltu zupu sūtām arī uz Murmastienes pagastu.  Pirmdienās un trešdienās termosos zupa tiek izsniegta sociālā dienesta mobīlajai brigādei, kas aprūpē vientuļos cilvēkus. Vienā dienā izdalām vairāk kā 100 porcijas siltas zupas.

   Biedrība pateicas Borisa un Ināras Teterevu fondam, Zupas virtuves iniciatorei Varakļānu Svētā Krusta evanģēliski luteriskās draudzes priekšniecei Laumai Ikšei par ziedoto pārtiku zupas virtuvei,  Varakļānu novada domei, Pestīšanas armijas Daugavpils korpusa vadītājai Marinai Sporānei par ziedoto pārtiku zupas virtuvei, visiem ziedotājiem: Paulīnai Vulānei, Anastasijai Bikovskai, Antoņinai Sipovičai, Martai Mesterei, Jānim Meža Eriņam, Genovefai Caunei, Inārai Leimanei, Aijai Eidukai,   kuri virtuvei ziedoja dārzeņus.

Paldies cilvēkiem, kas brīvprātīgi ziedo savu brīvo laiku darbam zupas virtuvē it īpaši Valentīnai Piļpukai un Zigmāram Rugainim.

Staņislava Poče, biedrības valdes priekšsēdētāja.

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

09.12.2013

Logo_ESF_ieguldijumsVarakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.21.2  „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju varēs iepazīties laika posmā no 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv (skat. zemāk).

Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Teritorijas plānojums – 1

Teritorijas plānojums – 2

Teritorijas plānojums – 3

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

22.11.2013

2013.gada 27.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija, paredzot jaunu iekārtu izbūvi blakus esošajām. Jaunas NAI izbūve  nodrošinās ilglaicīgu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām un samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu, tādējādi sekmējot ūdens kvalitātes uzlabošanos. Projektu plānots īstenot 2014.gadā.

Projekta „Hokeja laukuma slidotavas izbūve Varakļānos” ieviešana

22.11.2013

Biedrība „Sinerģija V” sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību īsteno ELFLA projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvās atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Varakļānu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots veikt teritorijas labiekārtošanas darbus: zemes darbus – zemes izvešanu, smilts, grants un šķembu ieklāšanu,  apgaismojuma ar sešām laternām ierīkošanu un laukuma- slidotavas apmaļu uzstādīšanu. Hokeja laukums -slidotava atradīsies blakus Varakļānu vidusskolas sporta zālei Jaunatnes ielā 14 .

Hokeja laukums -slidotava būs  publiski pieejams ikvienam sportot gribētājām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums!

07.11.2013

Logo_ESF_ieguldijums

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 19.7. Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotā redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 5.novembra līdz 2013.gada 27.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar plānošanas dokumentu var iepazīties Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13 Varakļānos, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.varaklani.lv.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

07.11.2013

Pilnveidotās redakcijas saturs

I Daļa Paskaidrojuma raksts

II Daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

01 Varakļānu novada teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:10 000)

02 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

021 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

022 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

03 Murmastienes un Stirnienes ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

031 Murmastienes un Stirnienes ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

032 Murmastienes un Stirnienes ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

04 Valsts, pašvaldības un AS „Latvijas valsts meži” ceļi Varakļānu novadā (M 1:30 000)

05 Varakļānu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorācija (M 1: 30 000)

06 Varakļānu novada īpaši aizsargājamo teritoriju karte (M 1:30 000)

07 Varakļānu novada derīgo izrakteņu ieguves vietas un atradnes (M 1:30 000)

08 Varakļānu novada valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (M 1:30 000)

09 Varakļānu novada vietējas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas zemes (M 1:30 000)

10 Varakļānu novada elektroapgādes shēma

Turpinās Varakļānu novada teritorijas plānojuma izstrāde

10.06.2013

esf_es_logoLūdzam Varakļānu novada iedzīvotājus un novadā esošo nekustamo īpašumu īpašniekus atbildīgi izvērtēt sava īpašuma attīstības ieceres un sniegt rakstiskus priekšlikumus vai ierosinājumus teritorijas plānojuma izstrādei. Iesniegumus vēl var iesniegt līdz 2013.gada 10.jūlijam Varakļānu novada domē vai sūtot pa pastu Varakļānu novada pašvaldībai. Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads LV-4838. Lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni vai e-pastu, kā arī dzīvesvietas adresi, īpašuma nosaukumu un kadastra numuru.

Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084

Projekta „Pilsētas laukuma labiekārtošana” ieviešana

10.05.2013

Logo_es_elflaVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Pilsētas laukuma labiekārtošana” id.nr. Nr. 12-05-L32100-000019. Projekta mērķis ir labiekārtot pilsētas centrālo laukumu, lai nodrošinātu rekreācijas pakalpojumus pašvaldībā un uzlabotu pilsētas vizuālo tēlu.
Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot pilsētas laukumu – izveidot strūklaku, pulksteni, labirintu, atpūtas soliņus, atkrituma urnas, apgaismojumu un puķu dobes.
Šobrīd projekta ietvaros notiek pilsētas laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

09.05.2013

esf_es_logoVarakļānu novada dome 2013.gada 7.maijā ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt un nodot publiskai apspriešanai Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projektu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Tā izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. Stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projekta...