Projekti

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” ieviešana

13.07.2010

Realizējot projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā”  veiktas šādas aktivitātes:  renovēti un modernizēti dabaszinību (ķīmijas, fizikas un bioloģijas) un matemātikas kabineti,  un iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem.

Turpmāk skolēniem tiks nodrošināti priekšnosacījumi mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības ieguvei dabaszinātnēs, kā arī sniedzot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, tiks paaugstināta skolēnu interese par dabaszinātnēm.

Projekta ietvaros tiks iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas (strāvas avoti, mērinstrumenti, mikroskopi, vakuumsūkņi, reaģenti, mulāžas, projektori, interaktīvās tāfeles u.c.), kā arī izveidotas 25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, tādējādi turpmāk nodrošinot izglītības programmu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām. Šīs aktivitātes tiks veiktas centralizēti valsts līmenī. Projektu plānots realizēt līdz 2010. gada 31. decembrim.

23.06.2010.

Projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059.

Projekta ietvaros pašlaik aktīvi notiek ārstniecības ēkas rekonstrukcija par alternatīvās aprūpes centru. Pēc iepirkuma līguma plānots būvdarbus pabeigt līdz septembrim.

Projekta „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija” ieviešana

26.03.2010

2009.gada 16.jūlijā Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta

 „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031 īstenošanu.

Projekta mērķis ir

 • Nodrošināt izgāztuves atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Novērst izgāztuves ietekmi uz vides kvalitātes pasliktināšanos;
 • Monitoringa sistēmas izveide izgāztuvē.

Projekta ietvaros SIA „Geo Consultants” izstrādāja tehnisko projektu. Iepirkuma rezultātā būvdarbu līgums tika noslēgts ar  SIA „Ošukalns”, līguma summa 68820,19 LVL (bez PVN). Drīzumā tiek plānots uzsākt būvdarbus. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā” ieviešana

26.03.2010

2009.gada 16.jūlijā Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā (70788/3052/PPV)” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/004 īstenošanu. Izgāztuves platība ir 0,6 ha, atkritumu slāņa biezums vidēji 6-8 metri.

Projekta rezultātā atkritumu izgāztuve tiks rekultivēta  atbilstoši prasībām, tādējādi uzlabojot vides piesārņojumu, kas galvenokārt saistīts ar grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Rekultivācijas darbu ietvaros tiks izveidotas 3 monitoringu akas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībās atbilstošu pēcrekultivācijas monitoringu.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā”, kura rezultātā tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Vidzemes būvnieks”, līguma summa 18740 LVL (bez PVN). 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

26.03.2010

2009.gada 3.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta jauna dziļurbuma būvniecība un aprīkošana ar sūkni, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un ar tās izbūvi saistītu objektu būvniecība, jaunu kanalizācijas tīklu būvniecība un atbilstošas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, kā arī esošā kanalizācijas tīkla posma rekonstrukcija.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, kura rezultātā noslēgts līgums ar SIA „Belss”  un patlaban notiek tehniskā projekta izstrāde. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekts Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos

09.03.2010

2009.gada 2.septembrī Valsts reģionālā attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059 īstenošanu.

Rekonstruējāmā ēka

Projekta ietvaros tiks pilnībā rekonstruēta Rīgas ielas 9 ēka (vecā poliklīnika), ēkā tiks izveidotas krīzes istabas, sociālā darbinieka kabinets un psihologa kabinets, telpa jauniešiem u.c. kabineti, kā arī tiks ierīkots lifts, lai alternatīvās aprūpes centra pakalpojumi būtu pieejami personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Tika izsludināts iepirkums, kura rezultātā ārstniecības ēku rekonstruēs SIA „Madonas būve”, iepirkuma summa 72 244,87 Ls ( bez PVN), būvuzraudzību veiks  SIA „Vires ” būvuzraugs Jānis Zommers.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānu novada biedrībā „ Pieaugušo attīstības projekts” uzsākts projekts.

04.02.2010

Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM
Biedrība „Sieviešu tiesību institūts” ar Atbalsta programmu Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM realizēs darbību projektu jomā, kas atbalsta reģionālo politiku un veicina ekonomisko aktivitāšu attīstību ar sadarbības tīkla veidošanu starp Latvijas, Vācijas, Ungārijas un Norvēģijas institūcijām, paralēli nodrošinot cilvēkresursu attīstību un izglītību un sabiedrības integrāciju, kā arī veicinot biedrības ilgtspējīgu attīstību, tādā veidā kopumā ar projektu sniedzot ieguldījumu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs.

Projekta darbības laikā tiks paaugstinātas dzimumu līdztiesības iespējas ekonomiskajā sfērā, nodrošinot 80% sieviešu iekļaušanu mērķa grupā.

Sieviešu tiesību institūts (ar centriem Latvijā, Vācijā un Ungārijā) sadarbībā ar Latvijas partneriem biedrībām „Aicinājums Tev”, „Pieaugušo attīstības projekts” – Varakļānos, „Ūdenszīmes”, „Alojas radošais klubs „Liepale” un „Jumītis”, kā arī KUN – Dzimumu līdztiesības centru Norvēģijā ir izvirzījis tiešo mērķi un uzdevumus viena gada laikā Latvijas reģionos – Rīgā, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē dot iespēju 100 mājamatniekiem, t.sk. 20 cilvēkiem ar invaliditāti, apgūt prasmes un zināšanas, kas paaugstina šo mājamatnieku kapacitāti saimnieciskajai darbībai gan nevalstiskā sektora organizācijās, gan privātajos mikrouzņēmumos,

 1. paaugstinot mājamatnieku prasmes un zināšanas par tradicionālās un modernās mājamatniecības iespējām Latvijā, Vācijā un Ungārijā ar pieredzes apmaiņu un apmācībām semināros un praktiskajās darbnīcās, veicinot mājamatnieku inovatīvu pieeju un radošumu saviem darbiem ar konkursu Latvijā un nodrošinot informācijas pieejamību par mājamatniecības tendencēm Latvijā ar bukletu un izstādi;
 2. paaugstinot mājamatnieku prasmes savas personības pilnveidošanā un zināšanas par darba vides uzlabošanas iespējām ar apmācībām semināros;
 3. paaugstinot mājamatnieku zināšanas par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismiem uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī mājamatnieku līdzdalības iespējām politisko un ekonomisko procesu plānošanā ar apmācībām semināros;
 4. veicinot Latvijas mājamatnieku un Vācijas, Ungārijas un Norvēģijas mājamatnieku pieredzes apmaiņu konferencē par mikrouzņēmumu attīstīšanu, paaugstinot mājamatnieku zināšanas par finanšu piesaisti un projektu izstrādi, par mājamatnieku mikrouzņēmumu izveidošanu un uzturēšanu un saimniecisko darbību nevalstiskajā sektorā ar apmācībām semināros;
 5. attīstot jauno mājamatnieku prasmes un nostiprinot pieredzējušo mājamatnieku prasmes savu spēju un dažādu mājamatniecības nozaru attīstīšanā ar apmācībām praktiskajās darbnīcās;
 6. paaugstinot mājamatnieku zināšanas par moderno tehnoloģiju lomu un sniedzot prasmes moderno tehnoloģiju – datora un interneta – pielietošanā mājamatnieku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā darbībā ar apmācībām praktiskajās darbnīcās, kā arī nodrošinot informācijas pieejamību ar interneta mājas lapas uzturēšanu.

  Projekta īstenošana noritēs Rīgā, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē atbilstoši ar centriem Siguldā, Alojā, Varakļānos, Rubenē, Rucavā un Nīcā, kā arī Kitcingenas rajonā, Bavārijā, Vācijā, Budapeštā, Ungārijā, un Steigenā, Norvēģijā, projektu vadīs 3 administratīvie darbinieki un 8 reģionālie asistenti, t.sk. 3 brīvprātīgie ārvalstīs.
  Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt 93 371.03 EUR, t.sk. NVO Fonda/ Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu 84 033.93 EUR (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu 9 337.10 EUR (10%), no tā natūrā 3 196.00 EUR (3,42%).

 Varakļānu novada biedrība „ Pieaugušo attīstības projekts”, turpmāk tekstā PAP,  projektā  „ NO KŪNIŅAS LIDZ TAURENIM” ir kā sadarbības partneris, kuram ir novirzīts finansējums12623,33 EUR.  Projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai biedrībai PAP paredzēto līdzfinansējumu 1023,52 EUR piešķīra Varakļānu novada dome.

  Projekts „ NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM” Varakļānu novadā ir uzsākts no 2010. gada

1.janvāra. Ir nokomplektēta mācību grupa 20 cilvēku sastāvā, tiek slēgti līgumi ar lektoriem, mācību dalībniekiem un citi ar projektu saistītie līgumi. Mācības notiks Varakļānu KN  2. stāvā biedrības PAP telpās un mazajā zālē. Katrs projekta mērķauditorijas dalībnieks individuāli tiks informēts par nodarbību laika grafiku un citām aktivitātēm, kas paredzētas projektā.

  Staņislava Poče

 Biedrības „ Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja,

 Sieviešu tiesību institūta Varakļānu projektu un izglītības centra direktore,

 t. 29640989, e – pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projekts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstība I kārta”

21.01.2010

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā.

Sakarā ar zemo gaisa temperatūru darbu intensitāte uz laiku ir samazinājusies. Pašreiz notiek darbi uz Rēzeknes, Mehanizatoru, Barkavas ielām un Latgales prospektā.

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir saskaņots tehniskais projekts, tiek veikta projekta ekspertīze, būvdarbi sāksies pavasarī.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

21.01.2010

        2009.gada 11.novembrī Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/68  īstenošanu.

        Projekta mērķis veikt Varakļānu  novada 4 izglītības iestāžu- Mūzikas mākslas skolas, Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”, Murmastienes pamatskolas, Stirnienes pamatskolas un 3 sabiedrisko ēku- Novada domes, Varakļānu veselības aprūpes centra, Kultūras nama renovācijas pasākumus, tādējādi palielinot ēku energoefektivitāti, ceļot to kvalitāti, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

        Projektā paredzēts veikt sekojošas aktivitātes: ēku fasādes siltināšana no iekšpuses un ārpuses, logu nomaiņa, jumta siltināšana, bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus Varakļānu novadā.

        Projektu realizējot Varakļānu novadam būtiski samazināsies izmaksas par siltumenerģiju, uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis un kvalitāte. Ēkas renovējot, tās tiks padarītas pievilcīgākas un iekļausies pilsētvidē.

        Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 743845.55 LVL.

        Projekta tiks realizēts laika posmā no 2009. gada novembra – 2010. gada 1. decembrim

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” ieviešana.

06.12.2009

2009.gada 25.maijā tika noslēgta vienošanās starp Varakļānu pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” īstenošanu Varakļānos.

 Projekta rezultātā tiks modernizēti ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabineti. Projekta ietvaros plānots veikt telpu remontu, iegādāties modernus uzskates līdzekļus un kabinetu aprīkojumu, nodrošināt tos ar modernām informācijas tehnoloģijām, iegādāties jaunu apmācības programmatūru.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums „Varakļānu vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas kabinetu renovācija”, kura rezultātā tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Akvilons Z”. Minētā būvfirma  ir veikusi četru kabinetu renovācijā Varakļānu vidusskolā. Mēbeļu iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “SaSilver” un iegādātas un uzstādītas mēbeles fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!