Projekti

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ” ieviešana

28.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/026.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus veic SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”. Būvnieks veic sociālās dzīvojamās mājas fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbus. Darbus plānots veikt līdz augusta beigām.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

15.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043.

Projekta ietvaros  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Halle B” par  būvdarbu veikšanu, līguma summa 76 044,65 Ls (bez PVN). No maija līdz augustam notiek būvniecības darbi. Projektu plānots pabeigt līdz augusta beigām.

SIA ”Varakļānu veselības aprūpes centrs” īsteno ERAF projektu „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā”, id.nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/022.

Projekta ietvaros uzstādīts pasažieru pacēlājs, nodrošinot pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Veikta veselības aprūpes ēkas iekšējā renovācija ārstu speciālistu kabinetos, diagnostikas un terapijas kabinetos, ģimenes ārstu prakses kabinetos u.c., nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām.

Iegādāts un uzstādīts nepieciešamais medicīniskais aprīkojums, datortehnika un mēbeles.

Projekts “Senioru ceļs”

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam Sieviešu tiesību institūts (turpmāk tekstā STI) sadarbībā ar deviņām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī ar Varakļānu novada pašvaldību, Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju, Psiholoģiskā komforta centru, Jaunjelgavas iniciatīvu centru, Latvijas Atslēgmeistaru brālību, Šveices – Baltijas Palīdzības komiteju ir uzsācis realizēt projektu „Senjoru ceļš”. STI kopā ar sadarbības partneriem ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senjoriem, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.

Noslēdzies projekts „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija”

31.05.2011

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031. Projekta rezultātā ir rekultivēta Varakļānu atkritumu izgāztuve 5,13 ha platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 93 958,58 Ls, Eiropas Savienības finansējums 79 864,79 Ls , pašvaldības finansējums 14 093,79 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts ”Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās”

16.05.2011

Varakļānu novada pašvaldība no 2009.gada 11.novembra līdz 2011.gada 30.aprīlim īstenoja KPFI projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/68.

Projekta ietvaros tika veikta 7 pašvaldība ēku renovācijas pasākumi- ēku fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana, bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus Varakļānu novadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 557 481,67 LVL, KPFI finansējums- 473 859, 43 , pašvaldības finansējums- 83 622,24.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumntu izstrāde” ieviešana

 

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta mērķis ir paaugstināt Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Projekta ietvaros  Varakļānu novadam tiks izstrādāti divi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti- attīstības programma un teritorijas plānojums.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Satiksmes drošibas uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

18.04.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta ietvaros  ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību atdalot gājēju, kā satiksmes dalībnieku infrastruktūru no autotransporta līdzekļu infrastruktūras. Projekta ietvaros veicamās darbības- ceļu drošības audits, gājēju celiņa izbūve Latgales prospektā, apgaismojuma izbūve Latgales prospektā un Ausmas ielā.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā”

2011.gada 31.martā ir noslēgusies projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” id. Nr. 2009/0070/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/043 īstenošana.

Projekta ietvaros renovēti dabaszinību – ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti, iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem, iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas, kā arī izveidotas 25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, tādējādi turpmāk nodrošinot izglītības programmu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 98392 Ls, tai skaitā ERAF un valsts budžeta finansējums 92488 Ls un pašvaldības finansējums 5904 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

17.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabojot autonomo funkciju realizācijas kvalitāti piesaistot kvalificētus speciālistus- vecāko datortīklu administratoru un sociālo darbinieku.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos”

Varakļānu novada pašvaldībā 25.02.2011. ir noslēgusies  projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr.   3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059 īstenošana.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas rekonstrukcija par alternatīvās aprūpes, centrā iegādāts aprīkojums kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. Alternatīvā aprūpes centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām.  Centra apmeklētājiem tiks piedāvātas daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihologa konsultācijas,  kā arī veļas mazgāšanas, mazgāšanās un citas alternatīvās aprūpes iespējas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 143 285,31 Ls, tai skaitā ERAF un valsts budžeta finansējums 133 255,33 Ls un pašvaldības finansējums 10 029,98 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta„Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija” ieviešana

17.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031. Projekta ietvaros ir veikti atkritumu izgāztuves rekultivācijas būvdarbi- atkritumu savākšana, blīvēšana, sastumšana kaudzē, pretfiltrācijas slāņa un auglīgās grunts slāņa izveide. Sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem ziemas periodā būvobjekts tiek kārtots pieņemšanai ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem (teritorijas apzaļumošana, dzīvžoga ierīkošana) līdz 31.05.2011.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekts senioru ceļs

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam Sieviešu tiesību institūts (turpmāk tekstā STI) sadarbībā ar deviņām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī ar Varakļānu novada pašvaldību, Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju, Psiholoģiskā komforta centru, Jaunjelgavas iniciatīvu centru, Latvijas Atslēgmeistaru brālību, Šveices – Baltijas Palīdzības komiteju ir uzsācis realizēt projektu „Senioru ceļš”. STI kopā ar sadarbības partneriem ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senjoriem, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.

Projektā izvirzīti sekojoši mērķi:

  • veicināt aktīvu senioru pilsonisko līdzdalību un veidot saikni starp valsti, pašvaldību un NVO iesaistītajiem senioriem kopējo lēmumu pieņemšanai, nodrošinot 200 senioru apmācības politikas veidošanai un uzraudzībai, piedalīšanos ar saviem pārstāvjiem 12 normatīvo aktu izstrādē, 20 informēšanas pasākumos par sociālajām vajadzībām, kā arī 40 sanāksmēs un darba grupās;
  • nostiprināt STI un citu NVO – Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Psiholoģiskā komforta centra, Jaunjelgavas inovatīvu centra un Latvijas Atslēgmeistaru brālības, kuras vada vai kurās darbojas vairāk nekā 50% senjori, kapacitāti, paaugstinot apmācībās 400 senioru zināšanas organizāciju vadībai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, partnerībai un sadarbības tīklu veidošanai;
  • veicināt 280 senioru drošības nostiprināšanos, nodrošinot senioriem apmācības, informācijas pieejamību un savstarpēju sadarbību psiholoģiskai, juridiskai, fiziskai un tehniskai pašaizsardzībai;
  • veicināt 210 senioru sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanu, nodrošinot Sieviešu tiesību institūtā, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijā, Psiholoģiskā komforta centrā, Jaunjelgavas iniciatīvu centrā un Latvijas atslēgmeistaru brālībā iesaistītajiem senjoriem apmācības interešu grupu veidošanā, aktīvās novecošanas popularizēšanā, jaunu pakalpojumu veidu attīstīšanā un uzņēmējdarbībā.

Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt Latvijas – Šveices NVO Fonda finansējumu  (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu (10%), t.sk. brīvprātīgo darbu natūrā par  (4,97%)

Varakļānu novadā pašlaik šajā projektā piedalās 51 cilvēks. Ir paredzētas sekojošas aktivitātes:  NVO politikas pasākumu  cikls senioriem. Senioru NVO kapacitātes stiprināšanas cikls. Senioru NVO kapacitātes stiprināšanas cikls. Senjoru drošības pasākumu cikls. Senioru apmācības cikls darbam ar modernajām tehnoloģijām. Senjoru apmācības cikls uzņēmējdarbībā.

Ir notikušas lekcijas. Februārī notika lekcija: Praktiskās darbnīcas komunikācijas ar sabiedrību veidošanai, praktiskā darbnīca komunikācijai ar amatpersonām, lektore no Rīgas Māra Taivāne. Martā ir paredzēta lekcija : Praktiskās darbnīcas lietišķā imidža veidošanai, lektore Margarita Selicka.

Dalībnieki, kas vēlās piedalīties šajā  projektā var zvanīt pa t.  64866325, mob.t.29640989 Staņislavai.

Projekta „Senioru ceļš” reģionālā asistente Staņislava Poče.

Projekta „Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve” ieviešana

03.02.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve” Murmastienes pagastā līguma  Nr. 08-05-L32100-00240.

Projekta ietvaros  tiks veikta Murmastienes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas rekonstrukcija un  aktu zāles piebūve. Jaunā aktu zāle nodrošinās iedzīvotājiem saņemt mūsdienu prasībām  atbilstošus, kvalitatīvus kultūras pakalpojumus.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kura rezultātā 17.12.2010.  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Jēkabpils būve”.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

03.02.2011

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043 īstenošanu.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kura rezultātā 28.12.2010.  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Halle B”.  Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Sistēmeksperts”.

25.01.2011.

Projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059.

Projekta ietvaros  tika izsludināts atklāts konkurss ”Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana alternatīvajam aprūpes centram”. Iepirkuma rezultātā tiks iegādātas žalūzijas, mēbeles, sadzīves un biroja tehnika.

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

03.02.2011

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā.

Līguma “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Varakļānos” ietvaros darbi ir praktiski pabeigti un notiek dokumentu kārtošana objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Līguma „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir izbūvēta un nodota lietošanā otrā pacēluma sūkņu stacija un atdzelžošanas iekārtas. Tuvākā mēneša laikā projektu pilnībā nodos ekspluatācijā.

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir uzbūvēta priekšattīrīšanas ēka un pārējās būves, pašreiz notiek iekārtu montāža. Objektu pieņemšana  ekspluatācijā paredzama pavasarī, kad būs iespējama bioloģiskās attīrīšanas procesa uzsākšana.

___________________________________________________________________________

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ” ieviešana

03.02.2011

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi  vienošanos par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/026 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību. Projekta ietvaros sociālajā dzīvojamā māja Pils ielā 17, Varakļānos tiks veikta fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Renovācijas un rekonstrukcijas  pasākumi palielinās ēkas energoefektivitāti un cels tās kvalitāti.

hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom porno izleاباحيفيديو اباحيhilarionbetvozolpuff barmaksatbahis girişbetonbet girişsüpertotobet twitterkolaybet twitterKadıköy Escorthd porno sexSahabetsıva üstü led armatürtanıtım yazısı nedirDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğibullbahis girişbetkolik girişTarafbetTaraftariumhaber yazılımıMatadorbetMatadorbetSüpertotobetMatadorbetvozolvdcasinoheets sigaravbet güncel girişparobet girişparisbahis girişturkbet girişstarzbet girişvdcasinoTaraftariumbetturkeyjojobetmatadorbetBetoffice Güncel Adrescasibom国产线播放免费人成视频播放marsbahissekabetcasibomiqos fiyatvozol elektronik sigaradekoratif tuğlaonwingrandpashabetholiganbetiqosimajbetJojobetbahiscom girişverabet girişcasibomsekabethttps://www.elektronikesigaram.com/jojobetbettilt girişbetticket girişvegabet girişbetpublic girişshowbet girişsetrabet girişPusulabetholiganbetonwinsupertotobetmatbetxslotxslotxslotxslotsahabetonwinhilbetcasibomkralbetcasibommobilbahisMatadorbetMatadorbetpiabellacasinosekabet twitter sekabet twitter casibom girişjojobetjojobetmatadorbetsekabet twitter sekabet twitter RüyabetRüyabet girişRüyabet güncel girişbetebet twittermeritkingSumak Sirkesi Nasıl Yapılırcasinometropoliqos fiyatsekabetonwingrandpashabetbetistgüvenilir slot sitelerigrandpashabetmeritroyalbettempobetbahsegelrestbetbahigobettiltgorabethilbetasyabahisnakitbahisbetgarantimilanobetlordbahisaresbetbetkomtipobetmostbetmarsbahissahabetbetinegobahisfixbetholiganbetbaywinpokerklaswinxbetmatadorbetsuperbetinbetexperbahiscasinopusulabetbetpasikimislibetparkMatadorbettarafbet girişMatadorbetTheSakultahklasbahis观看色情marsbahistarafbettarafbetinstagram unban servicecasibomantika eşya alanlarwedden op voetbaldinamobetdinamobetdinamobetmavibetmavibet girişmavibet güncelbettiltbettiltbaywinpusulabetpusulabet girişpusulabet güncel girişmatadorbet güncelpusulabetvdcasinotürk ifşa twittervbettrİADEmatadorbet twittertipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscombahiscom giriş1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeytipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeydumanbetbetturkeyjojobet twitterstarzbetcasinolevanttipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetkommariobettarafbettarafbettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeybetkom güncel adresbetnano girişherabet girişsekabetsalt likitdinamobetdinamobetdinamobet xslotdinamobet twitterdinamobetcasibom güncel girişMatbet giriştempobettipobetperabetvdcasinovdcasinohitbetkavbet telegramlunabet girişkavbetpremiks nedir1xbettarafbetpokerklasbetpasbetboomaltcasinomariobetwinxbetstarzbet girişimajbet twitterjojobetCasibomhitbet girişdinamobetbaywin girişrestbet twitterjojobetimajbetklasbahisbetinebetorspinMatadorbet güncel girişbayspinbaywinjojobet girişcasibomgrandpashabetextrabetonwinvevobahiscasibomjojobetmatadorbetnakitbahisjojobetMarsbahis Girişmeritroyalbet giriştempobet girişbahsegel girişrestbet girişbahigo girişonwin girişgrandpasahbet girişbetist giriş1xbet girişbetgram girişbettilt girişgolegel girişfunbahis girişgorabet girişhilbet girişmaltcasino girişjojobetparmabet girişbetticket girişAsyabahis girişNakitbahis girişbetwinner girişBetgaranti girişrbet girişmilanobet girişlordbahis girişaresbet girişbetkom giriştipobet giriştipobet365 girişmostbet girişmarsbahis girişsahabet girişmatadorbet girişbetine girişgobahis girişfixbet girişmatadorbet girişpashagaming girişroyalbet girişholiganbet girişbaywin girişpokerklas girişwinxbet girişmatadorbet girişbetturkey girişyouwinpusulabethepsibahis girişrexbet girişjetbahis girişsuperbetin girişbetexper girişbahiscasino giriştarafbet girişpusulabet girişbahsine girişbetpas girişikimisli girişbetpark girişbetebet girişbetwoon girişparibahis giriştümbetjojobetbahsegelcasibom girişsafirbettümbetbetkanyongrandbettingkolaybet girişsüperbahis girişpiabet giriştarafbet girişkalebet7slotsdinamobetcasibombettilttümbetceltabet girişligobet girişorisbet girişbetlike girişistanbulbahis girişultrabet girişmariobet girişkralbet giriştipobet girişbetcio giriştipobetsonbahis girişonwin girişbetzula girişsekabet girişntvsporbet girişbetvole girişsetrabet girişbetkolik girişprivebet girişonwinpadisahbet girişmatadorbet girişpasacasino girişsahabetbetsat girişjojobet girişdumanbet girişpinbahis girişnorabahis girişmrbahis girişcapitolbet girişartemisbet girişatlasbet girişgalabet girişmarsbahis girişmatbet girişmatadorbet giriştarafbet girişstarzbet girişbetparksuperbetinvbetbetsmovecasibomrestbetcasibomsekabetkavbetbettiltjojobetmarsbahisbetkanyonİmajbet GirişdinamobetmatbetsafirbetjojobetkralbetsafirbetsafirbetsafirbetholiganbetsafirbetsekabetsafirbetonwinsafirbetSahabetsafirbetsafirbetmatadorbetsafirbetgrandpashabetsafirbetnakitbahissafirbetpiabellacasinosafirbetmeritkingdumanbetmarsbahisdinamobetcasibomparibahis girişmatadorbetsekabetjojobetgalabetnakitbahismeritkingbettiltsafirbetİmajbet Girişjojobetjojobetsafirbetmatbetsafirbetdinamobetsafirbetsafirbetsafirbetsafirbetjojobetqueenbetbetvoletumbettümbetbaywininterbahiskingbettingromabettempobetpiabetvbet