Projekti

Noslēgusies projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

06.01.2012

Varakļānu novada pašvaldība ir  īstenojusi  ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta rezultātā ir izbūvēts gājēju celiņu Latgales prospektā un ielu apgaismojums Latgales prospektā un Ausmas ielā.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 95 023,79 Ls,  no kurām ERAF finansējums 79 819,98 Ls, valsts budžeta dotācija pašvaldībām  3 563,39 Ls  un pašvaldības finansējums  11 640,42 Ls.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

19.12.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabojot autonomo funkciju realizācijas kvalitāti piesaistot kvalificētus speciālistus- vecāko datortīklu administratoru un sociālo darbinieku. Veco ļaužu pansionātā „Varavīksne” ar pansionātā dzīvojošajiem strādā sociālais darbinieks – Daiga Smeltere. Varakļānu novada pašvaldībā par vecāko datortīklu administratoru pieņemts darbā Armīns Palms, kurš veic datortehnikas apkopi visās pašvaldības iestādēs.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

17.11.2011

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā. Noslēgts būvniecības līgums ar SIA „Velve” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un būvuzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants”. Pašlaik notiek tehniskā projekta izstrāde, līdz nākamā gada rudenim plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus aptuveni 5,7 km garumā un ūdensvadu 2,5 km garumā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Murmastienes pagastā noslēdzies projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

07.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043.

Projekta ietvaros būvdarbus veica  SIA „Halle B” , līguma summa 76 044,65 Ls (bez PVN). No maija līdz augustam notika  būvniecības darbi. Projekta rezultātā tika sakārtota Murmastienes pagasta ūdenssaimniecība – izbūvēta jauna aka, ŪAS ēkas un ūdens sagatavošanas iekārtas un pievadi, veikta kanalizācijas tīklu reonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve, KSS izbūve, kanalizācijas aku demontāža un mobīlā dīzeļģeneratora iegāde.  Projekta rezultātā ir uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas kvalitāte, ir paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

09.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Varakļānu pagastā, izbūvējot gājēju celiņu Latgales prospektā un ielu apgaismojumu Latgales prospektā un Ausmas ielā. Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums un tā rezultātā 01.08.2011. tika noslēgts līgums ar SIA „Aļņi AS” par būvdarbu veikšanu.

Projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ”

 Varakļānu novada pašvaldība ir ieviesusi projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/021.

Projekta rezultātā  ir veikta sociālās dzīvojamās mājas Rīgas ielā 36, Varakļānos fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Būvdarbus objektā veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

 Projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ”

 Varakļānu novada pašvaldība ir ieviesusi projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/026 īstenošanu.

Projekta rezultātā ir veikta sociālās dzīvojamā māja Pils ielā 17, Varakļānos fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Būvdarbus objektā veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ”

28.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/021.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus veic SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”. Būvnieks veic sociālās dzīvojamās mājas fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbus. Darbus plānots veikt līdz augusta beigām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ” ieviešana

28.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/026.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus veic SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”. Būvnieks veic sociālās dzīvojamās mājas fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbus. Darbus plānots veikt līdz augusta beigām.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

15.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043.

Projekta ietvaros  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Halle B” par  būvdarbu veikšanu, līguma summa 76 044,65 Ls (bez PVN). No maija līdz augustam notiek būvniecības darbi. Projektu plānots pabeigt līdz augusta beigām.

SIA ”Varakļānu veselības aprūpes centrs” īsteno ERAF projektu „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā”, id.nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/022.

Projekta ietvaros uzstādīts pasažieru pacēlājs, nodrošinot pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Veikta veselības aprūpes ēkas iekšējā renovācija ārstu speciālistu kabinetos, diagnostikas un terapijas kabinetos, ģimenes ārstu prakses kabinetos u.c., nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām.

Iegādāts un uzstādīts nepieciešamais medicīniskais aprīkojums, datortehnika un mēbeles.

Projekts “Senioru ceļs”

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam Sieviešu tiesību institūts (turpmāk tekstā STI) sadarbībā ar deviņām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī ar Varakļānu novada pašvaldību, Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju, Psiholoģiskā komforta centru, Jaunjelgavas iniciatīvu centru, Latvijas Atslēgmeistaru brālību, Šveices – Baltijas Palīdzības komiteju ir uzsācis realizēt projektu „Senjoru ceļš”. STI kopā ar sadarbības partneriem ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senjoriem, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.

Noslēdzies projekts „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija”

31.05.2011

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031. Projekta rezultātā ir rekultivēta Varakļānu atkritumu izgāztuve 5,13 ha platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 93 958,58 Ls, Eiropas Savienības finansējums 79 864,79 Ls , pašvaldības finansējums 14 093,79 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts ”Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās”

16.05.2011

Varakļānu novada pašvaldība no 2009.gada 11.novembra līdz 2011.gada 30.aprīlim īstenoja KPFI projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/68.

Projekta ietvaros tika veikta 7 pašvaldība ēku renovācijas pasākumi- ēku fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana, bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus Varakļānu novadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 557 481,67 LVL, KPFI finansējums- 473 859, 43 , pašvaldības finansējums- 83 622,24.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumntu izstrāde” ieviešana

 

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta mērķis ir paaugstināt Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Projekta ietvaros  Varakļānu novadam tiks izstrādāti divi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti- attīstības programma un teritorijas plānojums.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Satiksmes drošibas uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

18.04.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta ietvaros  ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību atdalot gājēju, kā satiksmes dalībnieku infrastruktūru no autotransporta līdzekļu infrastruktūras. Projekta ietvaros veicamās darbības- ceļu drošības audits, gājēju celiņa izbūve Latgales prospektā, apgaismojuma izbūve Latgales prospektā un Ausmas ielā.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Noslēdzies projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā”

2011.gada 31.martā ir noslēgusies projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” id. Nr. 2009/0070/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/043 īstenošana.

Projekta ietvaros renovēti dabaszinību – ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti, iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem, iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas, kā arī izveidotas 25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, tādējādi turpmāk nodrošinot izglītības programmu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 98392 Ls, tai skaitā ERAF un valsts budžeta finansējums 92488 Ls un pašvaldības finansējums 5904 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!