Projekti

Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

09.05.2013

esf_es_logoVarakļānu novada dome 2013.gada 7.maijā ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt un nodot publiskai apspriešanai Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projektu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Tā izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. Stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projekta...

Paziņojums par Varakļānu novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

9.05.2013

esf_es_logoVarakļānu novada dome 2013.gada 9.maijā ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidoto redakciju.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 14.maija līdz 2013.gada 3.jūnijam.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas...

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

10.04.2013

esf_es_logoVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.
Projekta ietvaros tika izveidotas divas jaunas štata vietas: vecākais datortīklu administrators pašvaldībā un sociālais darbinieks veco ļaužu pansionātā „Varavīksne”. Projekta ieviešanas periods ir trīs gadi, kur divus gadus algu piesaistītajiem speciālistiem maksā no projekta līdzekļiem un vienu gadu no pašvaldības līdzekļiem. Projektu plānots pabeigt 2014.gada 31.martā.

Attīstībai nākotnē

20.12.2012

Izaugsme un attīstība ir katra Latvijas novada galvenais stūrakmens. Lai veicinātu Viļānu un Varakļānu novadu attīstību un ekonomisko izaugsmi Viļānu novada pašvaldība 2012.gada augustā uzsāka realizēt Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Nr. 1DP/1.5.2.3./11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.

Projekta ietvaros tiek realizētas vairākas aktivitātes: Viļānu un Varakļānu darbinieku apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni uz Rūjienu un Priekuļiem, kā arī tiek veikts pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistes teritorijām un to attīstības iespējām.

Lasīt tālāk: Attīstībai nākotnē

Izglītoti darbinieki ir katras pašvaldības vērtība

20.11.2012

Veiksmīgi uz finiša taisnes ir nonācis Viļānu un Varakļānu novadu realizētais projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.

Projekta tiešais mērķis bija stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kas arī ir veiksmīgi sasniegts realizējot visas aktivitātes.

Lasīt tālāk: Izglītoti darbinieki ir katras pašvaldības vērtība

Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu

06.11.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.12.2. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta
novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes...

Projekta “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumntu izstrāde” ieviešana

06.11.2012

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta ietvaros notiek plānošanas dokumentu – attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde. Dokumentu izstrādes procesā ir notikušas vairākas darba grupas, aptauja par novadā dzīvojošo iedzīvotāju redzējumu par novada nākotni, attīstības iespējām, esošajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī apzināti viedokļi par novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti. Aptaujas rezultāti ir pieejami www.varaklani.lv sadaļā projekti.

Plānošanas dokumentus izstrādā SIA „Geo Consultants ”

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

19.10.2012

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta ietvaros tika izveidotas divas jaunas štata vietas vecākais datortīklu administrators un sociālais darbinieks.

Lasīt tālāk: Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

Projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ieviešana

17.10.2012


Varakļānu novada pašvaldība realizē projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” id.nr. 2010/0027/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/608.

Projekta ietvaros Varakļānu novada divas izglītības iestādes, Murmastienes un Stirnienes pamatskolas, tika papildinātas ar 7 stacionāriem un 4 portatīviem datoriem, 2 multimediju tehnikām ar interaktīvām tāfelēm un projektoriem, kā arī iestādēs tika attīstīts lokālais datortīkls. Projekta iegūtie rezultāti pozitīvi ietekmēs skolniekus, kuri mācās iepriekš minētajās skolās, jo skolām tagad ir radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot IKT izmantošanu, tādā veidā uzlabojot izglītības kvalitāti un sekmējot skolēnu motivāciju mācīties.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par Varakļānu novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

04.10.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra domes sēdes lēmumu Nr. 10.1. publiskajai apspriešanai nodota Varakļānu novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam 1. redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 4.oktobra līdz 2012.gada 6.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto novada attīstības programmu var iepazīties Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos un pašvaldības pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājas lapā internetā www.varaklani.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks Varakļānu novadā 2012.gada 19.oktobrī, plkst.11.00 Varakļānu pagasta pārvaldē, „Muiža”, Stirnienē, Varakļānu pagastā; plkst. 13.00 Murmastienes pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pagastā un plkst. 16.00 Varakļānu kultūras namā, 1.maija laukumā 4, Varakļānos.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus attīstības programmas papildināšanai sūtīt līdz š.g. 6.novembrim, adresējot: Varakļānu novada dome, Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Iesniegumā fiziskām personām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.
Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

—–

I daļa. Izstrādes nosacījumi
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020 I. daļa Izstrādes nosacījumi
II daļa. Pašreizējā situācija
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020 II. daļa Pašreizējā situācija
III daļa. Stratēģiskā daļa un rīcību plāns
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020 III. daļa Stratēģiskā daļa un rīcību plāns
IV. daļa Investīciju plāns
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020
IV. daļa Investīciju plāns
Lejupielādēt failus kā arhīvu
Varakļānu novada Attīstības programma 1.red
Ja Jūs nevarat atvērt arhīvu, iesakām lejupielādēt bezmaksas 7-zip programmu 7-zip.org mājaslapā

Kopsavilkums

AP publiskās apspriešanas dalībnieki (Varakļānu pag.)

AP publiskās apspriešanas dalībnieki (Varakļāni)

AP publiskās apspriešanas dalībnieki (Murmastienes pag.)

Projektu vadību apgūst Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki

27.09.2012

Projekta Nr.1DP/1.5.2.3./11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” ietvaros Viļānu novada pašvaldības telpās 13.septembrī notika pirmā nodarbība apmācību kursā „ Projektu vadība”kas ir viena no aktivitātēm projekta mērķu sasniegšanā. Nodarbību lektore Marija Zeltiņa iepazīstināja ar projekta jēdzienu, definīcijām un būtību. Nodarbību mērķis ir apgūt projektu pieteikumu sagatavošanu un vadības pamatus.

Lasīt tālāk: Projektu vadību apgūst Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki