15.06.2015

LOGO-KF-ES

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība Varakļānos” (id. Nr. DzKU 2015/1 )

  1. Pasūtītājs: Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA      ReģistrācijasNr.:47103000676;
    Juridiskā adrese:           Rīgas  iela 13, Varakļāni, LV-4838, Latvija.
  2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: DzKU 2015/1
  3. Iepirkums tiek realizēts projektā: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
  4. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss.
  5. Iepirkuma priekšmets: ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektēšana un būvdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un skiču projektu
  6. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „ĢL Konsultants”, reģ. Nr.40103242818, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002.
  7. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 944 001,20 bez pievienotās vērtības nodokļa.
  8. Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 2015. gada 12. jūnijā.