20.01.2014

Varakļānu novada dome 2014.gada 14.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 1.1. „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam grafiskā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

Ar apstiprināto Varakļānu novada teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienās Varakļānu novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni) vai pašvaldības interneta vietnē: www.varaklani.lv.

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084 ietvaros.