Varakļānu novada pašvaldības izveidotās pastāvīgās komisijas

Iepirkumu komisija:
    Komisijas priekšsēdētāja    Aija Ščucka
    Priekšsēdētāja vietnieks    Nauris Lazda

   Komisijas locekļi              Anita Broka

                                               Evija Suhačeva

                                               Jānis Mozga

                                               Vilnis Dzērvītis
                    

Vēlēšanu komisija:
    Komisijas priekšsēdētāja    Aija Ščucka
    Sekretāre                            Sanita Senkāne
    Komisijas locekļi               Mārtiņš Gruduls
                                              Evija Suhačeva
                                              Inita Mozga
                                               Līga Sondore
                                               Inga Grudule

Administratīvā komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs    Gunārs Gabrišs
    Sekretāre                            Līna Nagle

   Komisijas locekļi:              Evita Caune

                                               Dina Inķēna

                                               Jānis Mozga

Māris Višķers

    

Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes:

    Komisijas locekļi:              Lauma Ikše    
                                               Solvita Brokule

Vilnis Dzērvītis
            Jānis Mozga

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs    Māris Justs
    Komisijas locekļi:              Gunārs Gabrišs
                                               Janīna Grudule
                                               Solvita Brokule
                                               Jānis Mozga  

Medību koordinācijas komisija:
    
    Komisijas locekļi    Dainis Tučs
                                   Judīte Podniece
                                   Jānis Mozga

Elmārs Grudulis
            Viktors Reblis


Starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā:
    Komisijas priekšsēdētājs    Juris Daleckis
    Komisijas locekļi    Aina Kanča
                                   Ingrīda Dalecka
                                    Jānis Mozga
                                   Ilga Mestere

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas:
                                    Anita Saleniece
                                   Sandra Gritāne
                                    Dina Inķēna
                                   Karīna Keiša

Mantas atsavināšanas un izsoles komisija:

    Komisijas locekļi:       Karīna Keiša
                                      Jānis Mozga
                                      Anna Mālniece

   Solvita Brokule

Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija:
                                    Māris Justs
                                   Ērika Jermanova
                                   Jānis Mozga

Līna Nagle