Sociālo, izglītības un kultūras  jautājumu komiteja

Priekšsēdētāja Anita Salenice

Gunārs Gabrišs

Dina Inķēna

Nauris Lazda

Sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

– par sociālo palīdzību;
– par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
– par veselības aprūpi un aizsardzību;
– par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
– savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu,kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
– par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām.

Finanšu un attīstības komiteja

Priekšsēdētājs Māris Justs

Jānis Erels
Gunārs Puntužs
Janīna Grudule
Austris Kokars

Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja:
– izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
– sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
– sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
– sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
– sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
– savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
– izskata savā kompetencē esošo amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
– apstiprina un kontrolē savā kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu izdevumu tāmes;
– sagatavo un iesniedz domei apstiprināšanai darba samaksas nolikuma vai tā grozījuma projektus un štatu sarakstus;
– sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
– pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
– sniedz atzinumu par gada pārskatu;
– investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju.

No vēlētāju apvienības „Vienoti novadam”
Māris Justs
Anita Saleniece

Dina Inķēna

Gunārs Puntužs

Jānis Erels

Nauris Lazda

No vēlētāju apvienības „ Strādāsim kopā”
Gunārs Gabrišs
Janīna Grudule

No vēlētāju apvienības „ V55”
Austris Kokars