Ar 2009.gada 4.septembri Varakļānu novadā izveidoja bāriņtiesu.Tās sastāvā Varakļānu novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un divus bāriņtiesas locekļus.

Kontaktinformācija:
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads
Tālrunis: 64860841, 27790011
E – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Fakss: 64860840

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBĀ:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja T.: 27790011
Pirmdienās 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
Otrdienās 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
Ceturtdienās
8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
17:00 – 18:00  apsekošana, dokumentu kārtošana
Notariālās darbības  T.: 26852809 (darba laikā)
Pieņemšana pēc PIERAKSTA!
Notariālas darbības tiek veiktas OBLIGĀTI UZRĀDOT
PERSONAS APLIECINOŠU DOKUMENTU (pase; personas apliecība)!
Otrdienās 9:00 – 12:00     13:00 – 17:00
Ceturtdienās
13:00 – 17:00
Trešdienās 9.00 – 13.00    arhīva darbības, dokumentu kārtošana
MURMASTIENES PAGASTĀ:
Katra mēneša 2. otrdienā 9.00 – 11.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ingrīda Dalecka
telefons – 27790011

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece – Lilita Skurule

Bāriņtiesas locekle – Līga Mālniece

Bāriņtiesas locekle – Zanda Broka
telefons – 29325864

Uz bāriņtiesu būtu nepieciešams doties, ja:

 • ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības vai vecāki slikti izturas pret viņu;
 • nepieciešama bāriņtiesas piekrišana, lai rīkotos ar nepilngadīgā bērna mantu;
 • pilngadīga persona vēlas uzņemties rūpes par bērniem, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādē(bērnu namā), kļūstot par aizbildni, adoptētāju, audžuvecāku vai uzticības personu;
 • nepilngadīgajai piedzimst bērns, kuram ieceļams aizbildnis līdz mātes pilngadībai;
 • nepilngadīgais ir pietiekami pastāvīgs, spēj sevi nodrošināt un vēlas, lai viņu atzīst par pilngadīgu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas u.c.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros:

 • pārzina pašvaldības teritorijā aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;
 • izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību, ieceļ un atceļ aizbildņus;
 • aizstāv bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām;
 • piedalās lietu izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus;
 • sadarbojas ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm.

Bāriņtiesai ir tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas pesonas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas – mantojuma atstājēja kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
  veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
  pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas funkcijas:
• apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
• apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
• ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
• apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
• apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
• apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
• pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
• apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
• sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas par darījumu apliecināšanu:
• par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
• par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
• par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
• par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
• par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
• par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
• par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
• par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
• par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
• par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
• par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).