Novada dome

24.11.2022. sedes darba kārtība

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE

Nr. 16                                                                                                plkst. 16.00

24.11.2022.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par zemes nomu
 2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 4. Par dzīvokļa Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 5. Par dzīvokļa Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 22, Varakļāni atsavināšanu
 7. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
 9. Par īres līguma pārslēgšanu
 10. Par īres līguma pārslēgšanu
 11. Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
 12. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās
 13. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī
 14. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2023.gada sienas kalendāram
 15. Par konkursu “Ziemassvētku rota 2022”
 16. Par Varakļānu novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu
 17. Par Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
 18. Par Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstu

Oktobra Domes sēdes darba kārtība

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

27.10.2022.

plkst. 16:00                                                                                     

Nr. 14

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par nekustamā īpašuma “Strupuļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. sadalīšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Nomales”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. sadalīšanu
 3. Par zemes nomu
 4. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu
 6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 7. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 8. Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 9. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
 11. Par īres līguma pārslēgšanu
 12. Par īres līguma pārslēgšanu
 13. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās
 14. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata
 15. Par Ziemassvētku dāvananu vērtības noteikšanu
 16. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE DARBA 29.09.2022 KĀRTĪBA

29.09.2022. plkst. 16.00

Nr. 12.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni sadalīšanu

2. Par zemes nomu

3. Par īres tiesību izsoli

4. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai

5. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-13, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

7. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

9. Par īres līguma noslēgšanu

10. Par īres līguma noslēgšanu

11. Par īres līguma pārslēgšanu

12. Par īres līguma pārslēgšanu

13. Par īres līguma pagarināšanu

14. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā

15. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās

16. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām

17. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs

18. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī

19. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstā

20. Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi 2022.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”” apstiprināšanu

21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu

22. Par auto-foto orientēšanās sacensību “Rudens kauss 2022” nolikuma apstiprināšanu

23. Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļāni” apstiprināšanu

30.06.2022. sēdes darba kārtība

VARAKĻĀNU NOVADA

DOMES SĒDE

30.06.2022.

plkst. 16.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

2. Par nekustamā īpašuma “Tēvzemnieki” sadalīšanu

3. Par nekustamā īpašuma Zemgales iela 16-1, Varakļāni sadalīšanu

4. Par zemes nomu

5. Par atļauju nodot apakšnomā zemi trešajai personai

6. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

7. Par nekustamā īpašuma “Jauncelmiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

8. Par 2020.gada 26.novembra Varakļānu novada domes lēmuma Nr. 19.7. “Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 20-12, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” grozīšanu

9. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

10. Par īres līgumu pagarināšanu

11. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās

12. Par pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšanu

13. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata

14. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas iecelšanu amatā

15. Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

16. Par grozījumiem “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”

17. Par nomas maksas apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam

18. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apsatiprināšanu

19. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” apstiprināšanu

20. Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA

21. Par nekustamā īpašuma “Lāčozoli” sadalīšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

23. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu