murmast_intro Viz Murmastiene mežu lokāKā ābele, kas sauli nes.

Šo zemi skauju savās rokās

Nav mīļākas uz pasaules.

Marta Bārbale

Murmastienes pagasts atrodas Madonas rajonā. Murmastienes pagasta teritorija – 17450 ha (meži – 3640 ha, l/s zeme 6912 ha). Pagastu ieskauj purvu un mežu masīvi.

Pagasta teritorijā atrodas Teiču dabas rezervāts 7205 ha platībā un daļa no skaistās Barkavas ozolaines.

Murmastienes pagasts var lepoties ar savu novadnieci, 14 dzejoļu grāmatu autori, dzejnieci Martu Bārbali (1933-2003), kura dzimusi Murmastienes pagasta „Skalbjudambjos”.

Pagasta kultūrvēsturiskie objekti:

  • piemineklis brīvības cīņu dalībniekiem, kas atrodas 16 km no Murmastienes, Mežastrodos, tas ir piemineklis 1919. gada Brīvības cīņu dalībniekiem (atklāts 1936.g., atjaunots 1996.g.)
  • Piemiņas plāksne pie Murmastienes pamatskolas (1992.) veltīta visiem dažādos likteņos bojā gājušajiem novadniekiem.
  • Pie bijušā kultūras nama skvērā ir piemineklis 2.pasaules karā kritušajiem novadniekiem un fašisma upuriem.
  • Pagasta teritorijā ir 5 kapsētas: Cauņu, Vecumnieku, Trizelnieku, Strodu un Siksalā- vecticībnieku senkapi.
  • Pie krustcelēm Murmastienes centra panorāmu rotā Krucifiksa namiņš, celts 1993.g. Maija mēneša vakaros tas pulcina dievlūdzēji uz svētbrīžiem. Tas atrodas pašā Murmastienes centrā, šosejas malā un ir atvērts apmeklētājiem.

Murmastienes pamatskolā ir 9 klases un pirmskolas grupiņa. Skolas telpās ir pagasta un skolas novadpētniecības kabinets, kur savākts daudz interesantu materiālu par pagasta vēsturi un novadniekiem.

Iedzīvotāju galvenais nodarbošanās veids ir lauksaimniecība, nozīmīgu vietu ieņem arī lopkopība un biškopība.

Pagastā ir vairāki veikali un uzņēmumi. Murmastienes pagastā iedzīvotāju skaits pēdējos gados svārstās vidēji no 900 – 1000 iedzīvotājiem, nacionālais sastāvs: 94,8% latviešu, 3,1% krievu, 1,1% ukraiņu.

Apdzīvotākās vietas: Murmastiene, Silagals (Silagols), Vecumnieki (Vacumnīki), Inčārnieki (Inčōrniki).

Pagastu šķērso Madona – Rēzekne 8,4 km asfaltēts ceļa posms, kā arī 18,6 km grantēti valsts ceļu posmi. No Murmastienes centra Varakļāni 18 km, Madona 37 km, Rīga 200 km. Uzņēmējs: SIA “Ceļavējš” (dib. 1991.), veic pasažieru pārvadājumus.

Murmastienes pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienē, tā lielāko da­ļu aizņem Jersikas līdzenums, bet ziemeļaustrumu daļu – Lubāna līdzenums. Jersikas līdzenumā reljefs ir vidēji viļņots, ziemeļaustrumu – dienvidrietumu virzienā stiepjas 3-12 m augsti vaļņi, kas, šķērsojot Teiču purvu, veido iegare­nas salas: lielākā no tām – Siksala ir apdzīvota, tajā atrodas pagasta augstākais pau­gurs (115.3 m vjl.).

Ūdeņus savāc vairākas upītes, kas ietek Meirānu kanālā: Brieža grāvis, Teicija, Ūjiņa, Lisiņa ar Dīrīti (augštecē Murmastiene) un tās pieteku Grāna grāvi. Pagasta dienvidrietumu stūrim cauri tek Isliena. Lisiņa iztek no Lisiņa ezera un visā garumā 18 km tek pa pagasta teritoriju. Līdz Meirānu kanāla ierīkošanai Lisiņa bija par 7 km garāka un ietecēja Lubāna ezerā. Teicija līdz Meirā­nu kanāla ierīkošanai bija Malmutes pieteka. Teicijas vecupe, ko atda­la Meirānu kanāls un aizsargdambis, pieder pie Ideņu kanāla baseina. Teicija ir visā garumā regulēta un atgādina līdz 10 m platu novadgrāvi. Pagastu ieskauj purvu un mežu masīvi. Dienvidu un dienvidrietumu malā plešas daļa no Latvijā lielākā – Teiču purva, bet ziemeļrietumu malā iesniedzas Salenieku purva atzari. Teiču purvs pārsvarā ir augstais purvs, tajā daudz akaču un lā­mu. Purva platība ir 19 587 ha (Murmastienes pagastā 7205,5 ha), gandrīz visa purva teritorija ietilpst Teiču dabas rezervātā.

Teiču purvā atrodas vi­si pagasta lielākie ezeri: Mindaugas (Mindaukas) ezers (platība 36 ha), Lisiņš (33,5 ha), Lielais Murmasts (29,4 ha), Vērtēzis (19,0 ha), Tolkajas ezers (14,3 ha), Siksalas ezers (14 ha), Islienas ezers (11,2 ha), Aukas ezers (5,3 ha). Purva austrumu daļā atrodas aizaugu­šais un nostāstiem apvītais Vaboles ezers. Ezeros daudz organisko vie­lu, maz minerālvielu. Apmēram 20% pagasta platības aizņem meži – Lisiņas mežs, Zabatu mežs. Derīgie izrakteņi ir māls un smilts (Bārbalu smilts karjers, tā platība 2,7 ha).

Pagasta centrs atrodas Murmastienes ciemā. Pagasta ēkā atrodas arī feldšeru punkts, bibliotēka. Pagasta padome izdod laikrakstu „Murmastienes Vēstis” no 1995.gada, kas iznāk reizi mēnesī un retāk.

Murmastienes pagastā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas: sieviešu klubiņš – biedrība „Dzērvenīte”, pensionāru un invalīdu klubiņš „Atvasara”, mednieku biedrība „Murmastiene”, pie skolas darbojas pulciņš „Zemes bites”.

Viens no pagasta simboliem ir baltais stārķis. Dzejniecei Martai Bārbalei ir daudz dzejoļu, kas veltīti Murmastienei, arī tās baltajiem stārķiem.

murmast_intro2