Iedzīvitāju tikašanās "LEADER 2023.-2027."

8.06.2023 Iedzivotaju tiksanas

Madonas novada fonds aicina iedzīvotājus uz tikšanos “LEADER 2023.-2027. Skats uz stratēģiju”.

Tikšanās notiks:

8.jūnijā plkst.17.30.

Madonā, Saieta laukumā 2A,

Madonas biznesa attīstības centra trešā stāva zālē

8.jūnija tikšanās laikā Madonas novada fonds (MNF) iedzīvotājus iepazīstinās ar:

vietējās attīstības stratēģijas mērķiem;

mērķu ietvaros plānoto rīcības plānu – tēmām, kurās tiks sludinātas LEADER projektu kārtas;

projektu auditoriju un LEADER projektu veidiem;

stratēģijas ietvaros plānotajiem sadarbības projektiem.

LEADER finansējuma mērķauditorija ir:

uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā,

fiziskas personas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai jaundibināti uzņēmumi,

biedrības,

pašvaldības.

Otrajā tikšanās daļā MNF sniegs atbildes uz jautājumiem un uzklausīs ierosinājumus.

Tikšanās ilgums līdz 3 stundām.

Madonas novada fonds ir vietējā rīcības grupa, kas no 2023. līdz 2027. gadam Madonas un Varakļānu novadā īstenos projektu – vietējās attīstības stratēģiju. Stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsta apmērs ir 1 906 330.92 EUR, ar nosacījumu, ka stratēģijas finanšu plānā vismaz 50% no atbalsta apmēra ir paredzēti, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību. Stratēģija sagatavota atbilstoši 2022. un 2023. gada iedzīvotāju darba grupās izteiktajiem priekšlikumiem un atbilst KLP stratēģiskā plāna intervences mērķiem:

  1. stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darba vietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, kā arī celt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti darba tirgū;
  2. veicināt sabiedrības iesaisti vietējā dabas, fiziskās, sociālās un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Vietējās attīstības stratēģiju apstiprina MNF padome. Stratēģija jāiesniedz līdz 2023.gada 14.jūlijam. To vērtē sniedz Zemkopības ministrijas izveidota stratēģiju atlases komiteja.