PAZIŅOJUMS PAR ĪRES TIESĪBU IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres tiesību

mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Izsoles objekts: Dzīvoklis ar ērtībām adresē KOSMONAUTU IELA 20 – 18, VARAKĻĀNI

(3 istabas 58,8 m2 kopplatībā, 3. stāvs)

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa), nodrošinājuma un reģistrācijas naudas maksājumu apliecinošus dokumentus, izsoles dalībnieku reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022.gada 25.oktobra plkst.17:00.

Nodrošinājuma nauda – EUR 50,00, kas jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē ar norādi „Kosmonautu 20-18, izsoles nodrošinājuma nauda.

Reģistrācijas nauda – EUR 5,00, kas jāieskaita Pašvaldības kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē ar norādi „ Kosmonautu 20-18, izsoles reģistrācijas nauda.

Izsoles vieta un datums: 2022.gada 26.oktobris plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldībā.

Nosacītā vienreizējā sākuma īres tiesību maksa EUR 500,00 (bez PVN ).

Īres tiesību izsoles solis – EUR 50,00.

Īres tiesību termiņš: 5 gadi ar tiesībām to pagarināt, saskaņā ar aktuālo normatīvo regulējumu un ierobežojumu atsavināt pirmajā īres periodā.

Īres tiesību ieguvējs veic ikmēneša īres maksu un maksājumus atbilstoši saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņojot ar izīrētāju veic remontdarbus, labiekārto un uztur dzīvokli par saviem līdzekļiem, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam bez tiesībām saņemt kompensāciju par veiktajiem ieguldījumiem.

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta ar Varakļānu novada domes 29.09.2022. sēdes lēmumu Nr. 12.3. Izsole tiek organizētaatbilstoši kārtībai, kas noteikta ar 28.04.2016. lēmumu Nr.5.10 apstiprinātajiem īres tiesību izsoles organizēšanas noteikumiem ar kuriem var iepazīties interneta vietnē  www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.

Telpas var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni- 26499918