PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU CIRSMAS IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma -cirsmas atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: Cirsma nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

1,0

5

271,98

Sanitārā

vienlaidu cirte

Izsoles vieta un datums: 2022.gada 20.maija plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldības ēkā Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Izsoles nosacītā sākuma cena – 9 600,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro).

Izsoles nodrošinājuma naudaEUR 960,00 kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot Nodrošinājuma nauda par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).

Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas jāiemaksā Varakļānu novada pašvaldības kontā vai kasē nosolītā kustamās mantas cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.

Cirsmu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64860840 vai 29419134.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022.gada 19.maija plkst.18:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un darba laikā Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos.

Pielikums: novertejums