ievads noteikumi

Mežs ir dziļi iesakņojies mūsu kultūras tradīcijās, nodrošina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas, kā arī ienākumu gūšanas iespējas. Uz mežu dodamies ogot, sēņot, vākt ārstniecības un dekoratīvos augus, iegūt kokmateriālus un kurināmo, doties medībās, kā arī nodarboties ar dravniecību. Pastaigas, nūjošana, skriešana, riteņbraukšana, slēpošana, zirgu izjādes, nakšņošana mežā un citas aktivitātes svaigā gaisā ir Latvijas iedzīvotāju iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids. Vienlaikus mežs ir mežsaimnieku darba vieta.

VISPĀRĒJIE UZVEDĪBAS NOTEIKUMI MEŽĀ

IEŠANA, SKRIEŠANA, NŪJOŠANA, SLĒPOŠANA UN ORIENTĒŠANĀS

RITEŅBRAUKŠANA

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

PĀRVIETOŠANĀS AR MOTORIZĒTAJIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM

NAKŠŅOŠANA

ATPŪTA UZ ŪDENS

ZIRGU IZJĀDES

CITAS AKTIVITĀTES

INFORMĒŠANAS UN SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA

NEKOKSNES MATERIĀLU IEGUVE

MALKA

LVM LABAS UZVEDĪBAS NOTEIKUMOS MEŽĀ IETVERTIE NOSACĪJUMI, IEROBEŽOJUMI UN SASKAŅOŠANAS PRASĪBAS, BALSTĪTAS UZ NORMATĪVIEM AKTIEM

AIZLIEGTĀS DARBĪBAS LVM TERITORIJĀ

Iedzīvotājiem ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā, taču vienlaikus jābūt atbildīgiem pret dabu un izveidoto infrastruktūru, kā arī jāievēro savstarpējā cieņa, lai netraucētu citus meža apmeklētājus.

Minētās tiesības aprakstītas Meža likuma 5.pantā, nosakot gadījumus, kad tās var tikt ierobežotas:

Lielākā daļa aktivitāšu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotās zemēs ir atļauta bez īpašas informēšanas vai saskaņošanas, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus.

Lai novērstu riskus cilvēku drošībai, kaitējumu videi un mantiskajām vērtībām, kā arī ugunsdrošības nolūkā, Noteikumi apraksta vispārējos uzvedības noteikumus, ierobežojumus un aizliegtās darbības, kā arī gadījumus, kad par aktivitātēm jāinformē vai tās rakstiski jāsaskaņo (vēlams – 1 mēnesi pirms).

Apmeklējot aizsargājamās dabas teritorijas, papildus jāievēro tajās noteiktās prasības un aizliegumi.

Ar mobilās lietotnes “LVM GEO Mobile” palīdzību iespējams ērti un ātri noskaidrot savu atrašanās vietu un redzēt LVM apsaimniekotās zemes robežas un aizsargājamās dabas teritorijas.

LVM pakalpojumu sniedzēju, zinātniski pētniecisku objektu ierīkošanas, medību tiesību lietotāju, militāro mācību dalībnieku papildus tiesības un pienākumi tiek noteikti atsevišķos līgumos.

VISPĀRĒJIE UZVEDĪBAS NOTEIKUMI MEŽĀ

IEŠANA, SKRIEŠANA, NŪJOŠANA, SLĒPOŠANA UN ORIENTĒŠANĀS

joga

Mežs ir piemērota vieta aktīvai atpūtai visa gada garumā, kur ikviens bez maksas var nodarboties ar savu iecienīto sporta veidu. Iešana, skriešana, nūjošana, slēpošana un orientēšanās atļauta, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā.

Ārpus pilsētām un ciemiem (ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas) suns bez pavadas var atrasties īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Īpaša uzmanība jāpievērš gadījumos, kad suns pavada cilvēku ar invaliditāti.

LVM rakstiski jāinformē par:

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

RITEŅBRAUKŠANA

ritenbrauksana

Braucot ar velosipēdu mežā, atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, stigām un takām, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā.

LVM rakstiski jāinformē par:

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

Aizsargājamās dabas teritorijas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), mikroliegumi, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, LVM noteiktās aizsargājamās teritorijas.

Jebkuras personas un pasākuma organizatora atbildība ir iepazīties ar teritorijas, kurā plānota aktivitāte, izmantošanas noteikumiem, tai skaitā ievērot aizsargājamajās dabas teritorijās noteiktās vispārējās vai individuālās aizsardzības un izmantošanas prasības.

Kartogrāfisko informāciju par LVM valdījumā esošajām ĪADT, mikroliegumiem, aizsargjoslām un LVM noteiktām dabas aizsardzības teritorijām var iegūt interneta vietnē LVM GEO KARTES un lietotnē LVM GEO MOBILE, bet Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” - informāciju par ĪADT un mikroliegumiem visu īpašnieku zemēs.

PĀRVIETOŠANĀS AR MOTORIZĒTAJIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM

Ar automašīnām, kvadricikliem, motocikliem, mopēdiem, motorolleriem, elektro skūteriem, elektro motorolleriem u.c. motorizētiem transporta līdzekļiem atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā un turpmāk aprakstītos aizliegumus un ierobežojumus.

Pārvietošanās aizliegta:

Pārvietojoties ar motorizētajiem transporta līdzekļiem, jāievēro:

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

PIEMĒRI AR VIETĀM MEŽA ZEMĒS, KUR IR ATĻAUTS UN KUR NAV ATĻAUTS PĀRVIETOTIES AR MOTORIZĒTO TRANSPORTA LĪDZEKLI

Atļauts                                              Aizliegts

11.atlauts   11.navatlauts

2.atlauts copy   2.navatlauts copy

3.atlauts copy   3.navatlauts copy

4.atlauts copy   4.navatlauts copy

 

NAKŠŅOŠANA

Atļauta īslaicīga nakšņošana jebkurā piemērotā vietā, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežāpašvaldību saistošos noteikumus vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas noteikumus, kā arī motorizēto transporta līdzekļu pārvietošanās nosacījumus.

Šim mērķim ieteicams izmantot pielāgotas un labiekārtotas tūrisma vietas ar rekreācijas infrastruktūru.

Izvēloties piemērotu apmetnes vietu, svarīgākais ir atstāt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz dabu.

LVM rakstiski jāinformē par:

ATPŪTA UZ ŪDENS

 6 galerija gulbjuezers

Makšķerēšana, laivošana un pārvietošanās ar ūdens transporta līdzekļiem un citiem peldlīdzekļiem atļauta, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā un atbilstoši pie ūdenstilpēm izvietotajām informatīvajām norādēm.

Makšķerēšana atļauta, ievērojot Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un noteikumus par Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību.

Laivošana un pārvietošanās ar ūdens transporta līdzekļiem atļauta atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, pašvaldību saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Tauvas josla ap ūdeņu teritorijām ir brīvi pieejama kājāmgājējiem.

Ievēro:

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

ZIRGU IZJĀDES

zirgu izjades

Zirgu izjādes laikā atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, stigām un takām, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā.

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

CITAS AKTIVITĀTES

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

INFORMĒŠANAS UN SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA

Pasākuma vai plānotās darbības organizatora atbildība ir rūpēties par pasākuma dalībnieku un apmeklētāju drošību un informēt apmeklētājus vai pasākuma dalībniekus par noteikumiem, kas jāievēro, ierodoties uz pasākumu un tā laikā.

Lai informētu par plānoto darbību vai lai saņemtu plānotās darbības saskaņojumu, uz LVM e-pastu jānosūta iesniegums, kurā aprakstīts plānotā pasākuma veids un mērķis, sniegtas norādes par tā norises vietu un laiku, kā arī informācija par plānoto dalībnieku vai apmeklētāju skaitu. Jānorāda arī informācija par atbildīgo kontaktpersonu un saziņas iespējām.

LVM, saņemot iesniegumu, izvērtēs plānotā pasākuma ietekmi un riskus uz vidi, saimniecisko darbību vai citām pasākuma norises teritorijā plānotām aktivitātēm un sniegs pasākuma norises saskaņojumu, nosacījumus vai informēs par riskiem plānotā pasākuma norisei.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Informāciju par plānotajiem pasākumiem iesniegt laikus (vismaz mēnesi pirms pasākuma norises), lai savstarpēji saskaņotu ieceri ar citu personu aktivitātēm un LVM darbību. Iesnieguma paraugs un plašāka informācija par publisku pasākumu saskaņošanu atrodama LVM mājas lapas sadaļā Publisku pasākumu saskaņošana.

microsoftteams image 72

Šo noteikumu izpratnē Publisks pasākums ir pasākums ar mērķi pulcēt pēc iespējas plašāku dalībnieku un skatītāju skaitu un par kuru informācija tiek publicēta plašsaziņas līdzekļos, tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu, atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajam.

NEKOKSNES MATERIĀLU IEGUVE

Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības augus iedzīvotāji var iegūt pēc saviem ieskatiem, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā.

Bez maksas var iegūt šādus meža nekoksnes materiālus: vienu Ziemassvētku eglīti mājsaimniecībai, ja konkrētā gada decembrī AS “Latvijas valsts meži” to atļauj;  sūnas vai ķērpjus, bērzu meijas, koku zarus nelielos apjomos; veikt urbumu sulas ieguvei, ievērojot nosacījumus.

Ievēro:

Nekoksnes materiālu ieguve komerciālai darbībai saskaņojama ar LVM. Par nekoksnes materiālu iegādi vērsties LVM reģionu klientu centros.

MALKA

Bezmaksas malkas vākšanai pašpatēriņam nepieciešama ciršanas atlieku vākšanas atļauja. Lai saņemtu atļauju, jāvēršas tajā LVM reģiona klientu centrā, kura teritorijā plānots veikt malkas vākšanu. Plašāka informācija pieejama LVM mājas lapā, sadaļā: malka iedzīvotājiem.

Lai pieteiktos malkas iegādei, skati sadaļu: Pārdošanas piedāvājums

LVM LABAS UZVEDĪBAS NOTEIKUMOS MEŽĀ IETVERTIE NOSACĪJUMI, IEROBEŽOJUMI UN SASKAŅOŠANAS PRASĪBAS, BALSTĪTAS UZ NORMATĪVIEM AKTIEM

Meža likums

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

Aizsargjoslu likums

Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību

Medību likums

Sugu un biotopu aizsardzības likums

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

Sporta likums

AIZLIEGTĀS DARBĪBAS LVM TERITORIJĀ

 

Labas uzvedības noteikumi mežā

 • valsts un pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • īpašnieka vai tiesiskā valdītāja noteiktie ierobežojumi.
 • Ievēro savstarpējo cieņu, netraucē, netrokšņo un neapdraudi citus meža apmeklētājus.
 • Nebojā īpašumu, piemēram: meža ceļus un grāvjus, izziņas un rekreācijas infrastruktūru.
 • Ievēro papildus noteikumus atpūtas vietās, kas ierīkotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un dabā atzīmētas ar informatīvām zīmēm.
 • Esi saudzīgs pret dabu – apzināti netraucē putnus un dzīvniekus (īpaši pavasarī), neposti putnu ligzdas un citu dzīvnieku dzīvotnes, skudru pūžņus, nebojā augošus kokus un krūmus.
 • Aizsargājamās dabas teritorijās ievēro papildus prasības un ar izpratni izturies pret ierobežojumiem, kas noteikti, lai aizsargātu dabu.
 • Pārvietojoties kopā ar suni, ievēro pašvaldību saistošos noteikumus un respektē tūrisma vietā izvietotās zīmes.
 • Neposti meža augsni un zemsedzi.
 • Ievēro meža ugunsdrošības noteikumu
 • Nepiesārņo mežu ar atkritumiem, ievēro noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā.
 • Atrodot izmestus sadzīves atkritumus, izvērtē savas iespējas tos pacelt, iznest no meža un nogādāt sadzīves atkritumu konteinerā. Lielāka piesārņojuma gadījumā ziņo VIDES SOS.
 • Nemazgā dabā, jo sevišķi pie ūdenstilpnēm, mehāniskos transporta līdzekļus.
 • Respektē LVM darbinieku norādījumus.
 • Izvēlies košu un pamanāmu apģērbu, pārvietojoties mežā vai pa ceļu, īpaši sliktas redzamības apstākļos. Netuvojies vietai, kur ir redzams, dzirdams, ka notiek medības.
 • Ievēro uzstādītās brīdinājuma zīmes, netuvojies meža darbu vietām, ja tiek izmantoti motorinstrumenti vai mašīnas, būvobjektu (meža ceļi vai citi meža infrastruktūras objekti būvniecības stadijā) teritorijai un derīgo izrakteņu ieguves vietām, nepeldies derīgo izrakteņu ieguves vietās esošajās ūdenstilpnēs.
 • Pievērs uzmanību drošībai, kad atrodies tuvu ugunsgrēka vietām un degumiem, kokmateriālu grēdām, bīstamiem kokiem.
 • Neizmanto ziemas apstākļos ierīkotās slēpošanas trases pastaigām (ar suni, ragavām, bērnu ratiņiem), izjādēm ar zirgiem. Tāpat pa slēpju sliedēm nepārvietojies ar motorizētajiem transporta līdzekļiem vai velosipēdiem, vai kā citādi tās nebojā.
 • Dodoties mežā pastaigā ar suni, ievēro Labturības prasības un pašvaldību saistošos noteikumus:
 • Plānotiem pasākumiem grupām virs 50 cilvēkiem (pārgājieni u.c.).
 • Plānotu maršrutu (arī marķētu) izveidi, t.sk., mācību izziņas maršrutu, vai tādu, ko paredzēts publicēt tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.
 • Plānotu brīvpieejas poligonu izveidi orientēšanās sportam.
 • Publisku pasākumu pulcēšanās vietām un marķētiem (krāsojums vai apvidū izvietotas norādes) maršrutiem.
 • Plānotiem starptautiskiem maršrutiem, kurus paredzēts publicēt tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.
 • Maršrutiem, ja tie tiek aprīkoti ar informatīvām zīmēm vai citu labiekārtojumu.
 • Plānotiem pasākumiem grupām virs 50 cilvēkiem vienlaicīgi.
 • Velo maršrutiem, kurus paredzēts publicēt, piemēram, tūrisma ceļvežos, interneta vietnēs par aktīvo atpūtu u.c.
 • Publisku pasākumu pulcēšanās vietām un marķētiem maršrutiem.
 • Maršrutiem, kas izstrādāti un tiek publicēti interneta vietnēs attālināto sacensību organizēšanai.
 • Velo maršrutiem, ja paredzēts pastāvīgs marķējums (krāsojums vai apvidū izvietotas norādes), arī nobraucot no ceļiem, takām.
 • Aizsargājamās dabas teritorijās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām var tikt ierobežota pārvietošanās ar motorizētiem transporta līdzekļiem, laivošana un pārvietošanās ar ūdens transporta līdzekļiem pa virszemes ūdensobjektiem, pārvietošanās ar zirgiem, zirgu pajūgiem, dažādu pasākumu rīkošana, t.sk. autosacensības, motosacensības, velosacensības, ralliji, treniņbraucieni, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu, piemēram, taku, telšu vietu, stāvlaukumu ierīkošana, ugunskuru kurināšana, ķērpju un sūnu iegūšana u.c.
 • Ievērojot LVM apņemšanos rūpēties par īpaši aizsargājamo sugu populāciju labvēlīgu stāvokli, papildus normatīvajos aktos noteiktiem ierobežojumiem var tikt noteikti vēl citi ierobežojumi pasākumu vai aktivitāšu norisei.
 • ārpus ceļiem, izņemot konkrētam mērķim piemērotas un saskaņotas teritorijas vai maršrutus,
 • pa ceļiem, kur tas aizliegts (ir barjera vai aizlieguma zīme), lai novērstu draudus meža ugunsdrošībai, vides vai vēstures liecību saglabāšanai,
 • pa ceļiem, kuri paredzēti citiem lietotājiem (izvietotas zīmes vai norādes).
 • atbilstošs braukšanas ātrums, ņemot vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus,
 • ceļu satiksmes noteikumi,
 • nedrīkst aizsprostot ceļa brauktuvi un ceļu inženierbūves,
 • nav atļauts braukt un novietot transporta līdzekli uz ceļa nomales,
 • transporta līdzekli stāvēšanai jānovieto tādās vietās, kur tas netraucē brīvu meža apsaimniekošanas tehnikas kustību – nobrauktuves uz stigām, brīvas vietas starp kokiem tieši blakus ceļam, ceļmalā, stigas galā vai starp kokiem,
 • sniega apstākļos nav ļauts šķērsot un izbraukāt slēpošanas trases vai kā citādi tās bojāt. Šķērsojuma vietas jāsaskaņo.
 • Plānotu publisku pasākumu – sacensībām, treniņu braucieniem.
 • Plānotu regulāri organizētu pārbraucienu maršrutu.
 • Maršrutu, kuru plānots publicēt tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.
 • Sacensību vai treniņbraucienu organizēšanai ar LVM slēdzama vienošanās par infrastruktūras izmantošanu.
 • Par pastāvīgu slēgtu trašu izveidi un uzturēšanu motorizēto transporta līdzekļu treniņiem un sacensībām ar LVM slēdzams zemes nomas līgums.
 • Atceries — labas apmetņu vietas ir nevis jāizveido, bet jāatrod!
 • Parūpējies par savu drošību, neatstāj meža dzīvniekiem pieejamus pārtikas krājumus.
 • Ja apmetnē nav atstāta malka, iekuram var izmantot sausus un nokaltušus zarus. Meklējot malku ugunskuram, resnākos stumbeņus saudzē un atstāj dabai, jo tur mājvietu rod daudzas augu, sēņu un dzīvnieku sugas.
 • Izvērtē iespēju mežā ugunskura vietā lietot kompakto un praktisko gāzes degli – primusu.
 • Ja pie nakšņošanas vietām nav ierīkota tualete, dabiskās vajadzības nenokārto tiešā apmetnes tuvumā, blakus dzeramā ūdens ieguves vietai vai uz takām! Visu, kas noslēpjams, apber ar zemi vai paslēp zem sūnām.
 • Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektos ierīkotās ugunskura vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies.
 • Ārpus ugunsnedrošā laikposma ugunskurus drīkst kurināt šim mērķim ierīkotās vietās vai tur, kur tas jau reiz bijis, bet ne tuvāk par 2 m no augošiem kokiem. Izvairies kurināt ugunskuru uz kūdras augsnēm.
 • Aizliegta nakšņošana mežā vai tūrisma vietā ar treileriem/kemperiem ilgāk par 3 naktīm. Ilgāka nakšņošana atļauta tikai motorizēta transporta stāvēšanai speciāli ierīkotās vietās.
 • Uzturēšanās laikā aizliegts dabā izliet treileru/kemperu tehniskos un kanalizācijas ūdeņus.
 • Aizliegts novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām un labiekārtotajām vietām.
 • Plānotu pasākumu grupām ar nakšņošanu virs 50 cilvēkiem vienā grupā (bez treileriem/kemperiem).
 • Plānotu nakšņošanu vienā vietā ilgāk par nedēļu (bez treileriem/kemperiem).
 • Peldēt, makšķerēt un pārvietoties ar ūdens transporta līdzekļiem aizliegts derīgo izrakteņu ieguves vietu teritorijās esošajās ūdenstilpnēs.
 • Pārvietojoties ar ūdens transporta līdzekli jāievēro drošs attālums no cilvēkiem vietās, kur tie peldas.
 • Plānotu pasākumu grupām virs 50 cilvēkiem vienlaicīgi.
 • Plānotu publisku pasākumu.
 • Plānotu regulāru organizētu izjāžu maršrutu un dabā marķētu maršrutu, kuru plānots publicēt tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.
 • Plānotu publisku pasākumu.
 • Plānotu, iepriekš neaprakstītu cita veida publisku pasākumu.
 • Plānotu cita veida aktivitāti 50 cilvēkiem vai vairāk, vai ja paredzēts veikt teritorijas norobežošanu vai specializētās tehnikas iesaisti.
 • Aizliegts ievākt (lasīt, noplūkt, izrakt) īpaši aizsargājamu sēņu un augu sugas un postīt to dzīvotnes.
 • ĪADT var būt noteikti papildus ierobežojumi nekoksnes materiālu ieguvei.
 • Atkritumu novietošana
 • Dzīvnieku apglabāšana
 • Patvaļīga koku ciršana
 • Patvaļīga derīgo izrakteņu ieguve
 • Patvaļīga būvniecība
 • Neatbilstoša meža ceļu lietošana
 • Apslēptas mantas meklēšana, t.sk. ar metāla detektoriem
 • Kauju imitācijas spēles
 • LVM saimnieciskās darbības traucēšana
 • Sprādzienbīstamu priekšmetu lietošana
 • Vietu vai maršrutu patvaļīga marķēšana ar krāsu
 • Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
 • Īpašumu bojāšana (piemēram - izziņas, atpūtas, tūrisma infrastruktūras objektu, robežzīmju, ceļu u.c. bojāšana)

Labas uzvedības noteikumi mežā

hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom porno izleاباحيفيديو اباحيhilarionbetvozolpuff barmaksatbahis girişbetonbet girişsüpertotobet twitterkolaybet twitterKadıköy Escorthd porno sexSahabetsıva üstü led armatürtanıtım yazısı nedirDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğibullbahis girişbetkolik girişTarafbetTaraftariumhaber yazılımıMatadorbetMatadorbetSüpertotobetMatadorbetvozolvdcasinoheets sigaravbet güncel girişparobet girişparisbahis girişturkbet girişstarzbet girişvdcasinoTaraftariumbetturkeyjojobetmatadorbetBetoffice Güncel Adrescasibom国产线播放免费人成视频播放marsbahissekabetcasibomiqos fiyatvozol elektronik sigaradekoratif tuğlaonwingrandpashabetholiganbetiqosimajbetJojobetbahiscom girişverabet girişcasibomsekabethttps://www.elektronikesigaram.com/jojobetbettilt girişbetticket girişvegabet girişbetpublic girişshowbet girişsetrabet girişPusulabetholiganbetonwinsupertotobetmatbetxslotxslotxslotxslotsahabetonwinhilbetcasibomkralbetcasibommobilbahisMatadorbetMatadorbetpiabellacasinosekabet twitter sekabet twitter casibom girişjojobetjojobetmatadorbetsekabet twitter sekabet twitter RüyabetRüyabet girişRüyabet güncel girişbetebet twittermeritkingSumak Sirkesi Nasıl Yapılırcasinometropoliqos fiyatsekabetonwingrandpashabetbetistgüvenilir slot sitelerigrandpashabetmeritroyalbettempobetbahsegelrestbetbahigobettiltgorabethilbetasyabahisnakitbahisbetgarantimilanobetlordbahisaresbetbetkomtipobetmostbetmarsbahissahabetbetinegobahisfixbetholiganbetbaywinpokerklaswinxbetmatadorbetsuperbetinbetexperbahiscasinopusulabetbetpasikimislibetparkMatadorbettarafbet girişMatadorbetTheSakultahklasbahis观看色情marsbahistarafbettarafbetinstagram unban servicecasibomantika eşya alanlarwedden op voetbaldinamobetdinamobetdinamobetmavibetmavibet girişmavibet güncelbettiltbettiltbaywinpusulabetpusulabet girişpusulabet güncel girişmatadorbet güncelpusulabetvdcasinotürk ifşa twittervbetİADEmatadorbet twittertipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscombahiscom giriş1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeytipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeydumanbetbetturkeyjojobet twitterstarzbetcasinolevanttipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetkommariobettarafbettarafbettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeybetkom güncel adresbetnano girişherabet girişsekabetsalt likitdinamobetdinamobetdinamobet xslotdinamobet twitterdinamobetcasibom güncel girişMatbet giriştempobettipobetperabetvdcasinovdcasinohitbetkavbet telegramlunabet girişkavbetpremiks nedir1xbettarafbetpokerklasbetpasbetboomaltcasinomariobetwinxbetstarzbet girişimajbet twitterjojobetCasibomhitbet girişdinamobetbaywin girişcasibomjojobetimajbetklasbahisbetinebetorspinMatadorbet güncel girişbayspinbaywinjojobet girişcasibomgrandpashabetextrabetonwinonwincasibomjojobetmatadorbetjojobetjojobetMarsbahis Girişmeritroyalbet giriştempobet girişbahsegel girişrestbet girişbahigo girişonwin girişgrandpasahbet girişbetist giriş1xbet girişbetgram girişbettilt girişgolegel girişfunbahis girişgorabet girişhilbet girişmaltcasino girişjojobetparmabet girişbetticket girişAsyabahis girişNakitbahis girişbetwinner girişBetgaranti girişrbet girişmilanobet girişlordbahis girişaresbet girişbetkom giriştipobet giriştipobet365 girişmostbet girişmarsbahis girişsahabet girişmatadorbet girişbetine girişgobahis girişfixbet girişmatadorbet girişpashagaming girişroyalbet girişholiganbet girişbaywin girişpokerklas girişwinxbet girişmatadorbet girişbetturkey girişyouwinpusulabethepsibahis girişrexbet girişjetbahis girişsuperbetin girişbetexper girişbahiscasino giriştarafbet girişpusulabet girişbahsine girişbetpas girişikimisli girişbetpark girişbetebet girişbetwoon girişparibahis giriştümbetjojobetbahsegelcasibom girişsafirbettümbetbetkanyongrandbettingkolaybet girişsüperbahis girişpiabet giriştarafbet girişkalebet7slotsdinamobetcasibombettilttümbetceltabet girişligobet girişorisbet girişbetlike girişistanbulbahis girişultrabet girişmariobet girişkralbet giriştipobet girişbetcio giriştipobetsonbahis girişonwin girişbetzula girişsekabet girişntvsporbet girişbetvole girişsetrabet girişbetkolik girişprivebet girişonwinpadisahbet girişmatadorbet girişpasacasino girişsahabetbetsat girişjojobet girişdumanbet girişpinbahis girişnorabahis girişmrbahis girişcapitolbet girişartemisbet girişatlasbet girişgalabet girişmarsbahis girişmatbet girişmatadorbet giriştarafbet girişstarzbet girişbetparksuperbetinvbetvbetbetsmovecasibomdinamobet casibomsekabetkavbetbettiltjojobetmarsbahisbetkanyonimajbetdinamobetmatbetsafirbetjojobetkralbetsafirbetsafirbetsafirbetholiganbetsafirbetsekabetsafirbetonwinsafirbetSahabetsafirbetsafirbetmatadorbetsafirbetgrandpashabetsafirbetnakitbahissafirbetpiabellacasinosafirbetmeritkingdumanbetmarsbahisdinamobetcasibomparibahis girişmatadorbetsekabetjojobetgalabetnakitbahismeritkingbettiltsafirbetimajbetjojobetjojobetsafirbetmatbetsafirbetdinamobetsafirbetsafirbetsafirbetsafirbetjojobetqueenbetbetvoletumbettümbetbaywininterbahiskingbettingromabettempobetpiabet