Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošu telpu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 12,3 m2 komercdarbībai adresē Rīgas iela 13, Varakļāni, ēkas pirmajā stāvā.

Nomas tiesību termiņš: 5 gadi

Nr.

Telpas Nr.

platība, m2

atrašanās vietas adrese

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa mēnesī EUR bez PVN

1.

004-3

6,4

Rīgas iela 13, Varakļāni

25,00

004-4

5,9

Izsoles vieta un datums: 2021.gada 20.decembra plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldībā 101.kabinetā

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta saskaņā ar Varakļānu novada domes   25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 10.16. apstiprināto sertificēta vērtētāja nomas maksas izsoles sākumcenu.

Nomas tiesību izsoles solis – 1,00 EUR (viens euro).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Telpas var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64860840 vai 29419134

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2021.gada 17.decembra plkst.14:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.