Balstoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 30.pantu un Varakļānu novadapašvaldības pagaidu administrācijas 29.07.2021. lēmumu Nr.2.3., 26.08.2021. lēmumu Nr.4.13.Varakļānu novada pašvaldība organizē publisko apspriešanu par Varakļānu novada apvienošanos arapkārtējiem novadiem administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai, plānojot apvienošanosīstenot kā sadarbības formu ar apkārtējiem novadiem primāri civilās aizsardzības, izglītības un atkritumu

apsaimniekošanas jomā.

 

1.Publiskās apspriešanas kārtība

 

1.Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 27.augusta plkst. 8.00 līdz 27.septembra plkst. 17.00.

2.Mērķgrupa: Varakļānu novada iedzīvotāji, uzņēmēji, iestāžu darbinieki, organizāciju pārstāvji,pašvaldības pakalpojumu saņēmēji, sadarbības partneri, personas, kuras nodarbinātas Varakļānunovadā, kuru īpašumā, lietošanā atrodas nekustamais īpašums Varakļānu novada teritorijā.

3.Mērķis: noskaidrot mērķgrupas viedokli, intereses attiecībā uz Varakļānu novada teritoriāloiedalījumu, robežām, pašvaldībai apvienojoties sadarbībai ar apkārtējiem novadiem funkcijuīstenošanā, kopsavilkuma sastādīšanai, iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijā.

4.Publiskajā apspriešanā tiek skatīti jautājumi, kuri īsteno administratīvi teritoriālās reformasmērķus, uzdevumus un vadlīnijas, attiecībā uz Varakļānu novada administratīvo teritoriju unapvienošanos ar apkārtējiem novadiem.

5.Publiskajai apspriešanai tiek virzīts “Varakļānu novada pašvaldības darbības plānojums, īstenojotadministratīvi   teritoriālās   reformas   mērķu   sasniegšanu,   saglabājot   Varakļānu   novadaadministratīvās   teritorijas   robežas”,   balstoties   uz   ko   mērķgrupa   sniedz   savu   viedokli   –priekšlikumus un iebildumus.

6.Priekšlikumu un iebildumu iesniegšana notiek rakstveidā līdz 27.septembrim plkst. 17.00(saņemšanas datums):

1) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

2) nosūtot pa pastu vai ievietojot pastkastē Varakļānu novada pašvaldībai Rīgas iela 13,Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838;

3) nododot Murmastienes bibliotēkā, darbiniekam veicot atzīmi uz dokumenta un reģistrējot

“Publiskās apspriešanas priekšlikumu un iebildumu reģistrs, bibliotēkas darba laikā;

4)nododot Stirnienes bibliotēkā, darbiniekam veicot atzīmi uz dokumenta un reģistrējot

“Publiskās apspriešanas priekšlikumu un iebildumu reģistrs”, bibliotēkas darba laikā.

7.Nepieciešamie precizējumi norisēm, kuras ieprieš netika plānotas, tiek publicēts 7 dienas pirms

norises sākuma.

8.Priekšlikumu un iebildumu rakstveida noformēšana iekļauj tādas informācijas norādīšanu, kā:autora vārds un uzvārds, adrese, adresāts – Varakļānu novada pašvaldība, norādi par tēmu:publiskās apspriešanas priekšlikumi un iebildumi; sava viedokļa izklāsts; datums, paraksts. Pēcizvēles – jautājuma ierosinājums sanāksmei.


9.Publiskās apspriešanas perioda plānojumā skatīto tēmu ietvaros iespējams saņemt Varakļānunovada pašvaldības un iestāžu speciālistu konsultāciju, piesakot telefoniski pa tālr.nr. 64860840,rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

10.Uz iesniegtajiem viedokļiem netiks sniegta rakstiska atbilde. To apkopojums tiks skaidrotssanāksmes laikā un izmantots publiskās apspriešanas kopsavilkuma sagatavošanā.

11.Publiskās apspriešanas kopsavilkumu sagatavo Varakļānu novada administrācija,   iekļaujotaptaujas, sanāksmes rezultātus un mērķgrupas iesniegto viedokļu apkopojumu.

12.Publiskās apspriešanas rezultāti un kopsavilkums tiks sagatavots 30 dienu laikā no publiskāsapspriešanas beigu datuma, nodots apstiprināšanai domes/pagaidu administrācijas sēdē, publicēts Varakļānu   novada   mājas   lapā,   vietējā   avīzē   “Varakļōnīts”,   Varakļānu,   Murmastienes   unStirnienes bibliotēkā, nosūtīts piekritīgajiem attīstības plānošanas reģioniem un Vides unreģionālās attīstības ministrijai.

13.Publiskās apspriešanas saistītie dokumenti, saite uz sanāksmi, videokonferences ieraksts, rezultāti, kopsavilkums tiks publicēti www.varaklani.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

2. Aptaujas kārtība

14.Aptauja tiek organizēta no 2021.gada 20. septembra plkst. 9.00 līdz 24.septembra plkst. 18.00.

15.Aptaujā var piedalīties Varakļānu novadā uz 2021.gada 1.augustu deklarētāspersonas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu uz 2021.gada 20.septembri (aptaujas pirmā diena).

16.Aptaujas anketēšanu organizē vēlēšanu komisijas locekļi, kuri apstiprināti ar Varakļānu novadapašvaldības lēmumu. Anketēšanas veikšanai tiek piesaistīti darbinieki.

17.Varakļānu   novadā   reģistrētās   biedrības   un   Varakļānu   novada   pašvaldības   11.septembravēlēšanām pieteiktās politiskās partijas līdz 20.septembrim var pieteikt 1 (vienu) pārstāvi aptaujasnovērotāja statusam. Novērotājam ir tiesības piedalīties aptaujas gaitā no 20.septembra līdz 24.septembrim.

18.Aptaujas   norises   kārtība   paredz   personu   ierašanos   klātienē,   uzrādot   personu   apliecinošu dokumentu, apliecinot dalību ar parakstu līdz 24.09.2021. plkst. 18.00:

 1) Varakļānu bibliotēkā, 1.maija laukums 4, Varakļāni, LV-4838, darba laikā;

 2) Murmastienes bibliotēkā, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, LV-4835, darba laikā;

 3)Stirnienes bibilotēkā, Stirnienes muiža, Varakļānu pagast, LV-4837, darba laikā.

19.Aptaujas anketa tiek sagatavota, paredzot jautājumus publiskās apspriešanas kontekstā.

20.Persona anketu aizpilda individuāli un anonīmi, iemet noslēgtā un aizzīmogotā urnā.

21.Urnas tiks nogādātas Varakļānu novada pašvaldības zālē, atvērtas 2021.gada 24.septembrī komisijas locekļu klādbūtnē. Aptaujas atbildes tiks apkopotas, rezultāti tiks publicētipubliskās apspriešanas kopsavilkumā.

22.Apkopojot datus, netiek skaitīta anketa, kura ir bojāta, kas izslēdz objektīvu informācijasnolasīšanu, ja anketa nav aizpidīta atbilstoši noteikumiem.

23.Attaisnojošu   iemeslu   dēļ,   personai tiek   nodrošināta   aptaujas   aizpildīšana   dzīvesvietā,   tosaskaņojot ar vēlēšanu komisiju.


3. Publiskās apspriešanas sanāksmes kārtība

24.Publiskās   apspriešanas   sanāksme   norisināsies   2021.gada   23.septembrī   plkst.   17.00 videokonferences režīmā (ar attēla un skaņas ierakstu) Zoom platformā. Izvērtējot COVID-19ierobežojumus uz sanāksmes norises brīdī, tiek paredzēta iespēja sanāksmes norisei klātienē.

25.Sanāksmi vadīs Varakļānu novada pašvaldības speciālisti, dalībnieku statusā būs mērķgrupas

pārstāvji, kuri būs reģistrējušies līdz 16.septembrim un saņēmuši apstirpinājumu uz norādīto

e-pastu līdz 20.septembrim.

26.Pieteikšanās dalībnieka statusam notiek aizpildot reģistrācijas elektronisku anketu, kura izvietota www.varaklani.lvsadaļā “Sabiedrības līdzdalība” no 16.09.2021., norādot patiesu informāciju: vārds un uzvārds, pārstāvjiem – juridiskas personas nosaukums; piederība mērķgrupai, joma vaijautājums, par kuru vēlas izteikt viedokli; ja vēlas – norādīt jautājumu, ieteikumu, priekšlikumu;e-pasts.

27.Murmastienes   un   Stirnienes,   Varakļānu   bibliotēku   bibliotekāri   sniedz   atbalsta   funkcijuelektroniskās anketas aizpildīšanā bibliotēkās uz vietas. Piesakot individuālu apmeklējumu piebibliotēku kompjūteriem, dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja un tehniskais atbalsts dalībaisanāksmē, bet klausītājiem – vērot sanāksmes videokonferenci.

28.Personas, kurām dalība sanāksmē tiks atteikta un citiem klausītājie videokonferenci būsiespējams vērot tieššaistē un tās ierakstu, kurš tiks izvietots www.varaklani.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

29. Iesniegtās reģistrācijas anketas un atbilstību mērķgrupai-dalībnieka statusam izvērtēs Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācija.

30.Dalībniekam, pieslēdzoties sanāksmei, jānodrošina videokonferences režīms, jānorāda savs vārdsun uzvārds.

31.Sanāksmes laikā visiem dalībniekiem ir atļauts rakstīt jautājumus, viedokļus sanāksmes čatasadaļā Zoom platformā.

32.Dalībnieki, kuri pārkāps sanāksmes kārtību, izteiks mutiski vai rakstīs aizsarošas piezīmes, lietosnecenzētu leksiku – tiks brīdināti, bet pie atkārtota pārkāpuma – atslēgti no sanāksmes.

33.Sanāksmes kārtības norise:

1. Iepazīstināšana ar sanāksmes vadītājiem un viesiem.

2. Plānojuma skaidrojums pa jomām, aicinot izteikties viesiem.

3. Diskusiju daļa pa jomām, ļaujot izteikties dalībniekiem par anketā norādīto jomu, 3minūšu laika ierobežojumā rindas secībā.

Viedokļa izteikšana tiek pieteikta Zoom platformā.

Dalībnieku izteikto viedokli komentē viesis, kuru uzrunā vadītājs.

4. Tiek dots vārds Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijai.

Dokuments ir neatņemama daļa no publiskās apspriešanas, kas izvietots paziņojumā un saskaņots artematisko plānojumu“Varakļānu novada pašvaldības darbības plānojums, īstenojot administratīviteritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, saglabājot Varakļānu novada administratīvās teritorijas robežas”.

hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom porno izleاباحيفيديو اباحيhilarionbetvozolpuff barmaksatbahis girişbetonbet girişsüpertotobet twitterkolaybet twitterKadıköy Escorthd porno sexSahabetsıva üstü led armatürtanıtım yazısı nedirDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğibullbahis girişbetkolik girişTarafbetTaraftariumhaber yazılımıMatadorbetMatadorbetSüpertotobetMatadorbetvozolvdcasinoheets sigaravbet güncel girişparobet girişparisbahis girişturkbet girişstarzbet girişvdcasinoTaraftariumbetturkeyjojobetmatadorbetBetoffice Güncel Adrescasibom国产线播放免费人成视频播放marsbahissekabetcasibomiqos fiyatvozol elektronik sigaradekoratif tuğlaonwingrandpashabetholiganbetiqosimajbetJojobetbahiscom girişverabet girişcasibomsekabethttps://www.elektronikesigaram.com/jojobetbettilt girişbetticket girişvegabet girişbetpublic girişshowbet girişsetrabet girişPusulabetholiganbetonwinsupertotobetmatbetxslotxslotxslotxslotsahabetonwinhilbetcasibomkralbetcasibommobilbahisMatadorbetMatadorbetpiabellacasinosekabet twitter sekabet twitter casibom girişjojobetjojobetmatadorbetsekabet twitter sekabet twitter RüyabetRüyabet girişRüyabet güncel girişbetebet twittermeritkingSumak Sirkesi Nasıl Yapılırcasinometropoliqos fiyatsekabetonwingrandpashabetbetistgüvenilir slot sitelerigrandpashabetmeritroyalbettempobetbahsegelrestbetbahigobettiltgorabethilbetasyabahisnakitbahisbetgarantimilanobetlordbahisaresbetbetkomtipobetmostbetmarsbahissahabetbetinegobahisfixbetholiganbetbaywinpokerklaswinxbetmatadorbetsuperbetinbetexperbahiscasinopusulabetbetpasikimislibetparkMatadorbettarafbet girişMatadorbetTheSakultahklasbahis观看色情marsbahistarafbettarafbetinstagram unban servicecasibomantika eşya alanlarwedden op voetbaldinamobetdinamobetdinamobetmavibetmavibet girişmavibet güncelbettiltbettiltbaywinpusulabetpusulabet girişpusulabet güncel girişmatadorbet güncelpusulabetvdcasinotürk ifşa twittervbetİADEmatadorbet twittertipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscombahiscom giriş1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeytipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeydumanbetbetturkeyjojobet twitterstarzbetcasinolevanttipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetkommariobettarafbettarafbettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeybetkom güncel adresbetnano girişherabet girişsekabetsalt likitdinamobetdinamobetdinamobet xslotdinamobet twitterdinamobetcasibom güncel girişMatbet giriştempobettipobetperabetvdcasinovdcasinohitbetkavbet telegramlunabet girişkavbetpremiks nedir1xbettarafbetpokerklasbetpasbetboomaltcasinomariobetwinxbetstarzbet girişimajbet twitterjojobetCasibomhitbet girişdinamobetbaywin girişcasibomjojobetimajbetklasbahisbetinebetorspinMatadorbet güncel girişbayspinbaywinjojobet girişcasibomgrandpashabetextrabetonwinonwincasibomjojobetmatadorbetjojobetjojobetMarsbahis Girişmeritroyalbet giriştempobet girişbahsegel girişrestbet girişbahigo girişonwin girişgrandpasahbet girişbetist giriş1xbet girişbetgram girişbettilt girişgolegel girişfunbahis girişgorabet girişhilbet girişmaltcasino girişjojobetparmabet girişbetticket girişAsyabahis girişNakitbahis girişbetwinner girişBetgaranti girişrbet girişmilanobet girişlordbahis girişaresbet girişbetkom giriştipobet giriştipobet365 girişmostbet girişmarsbahis girişsahabet girişmatadorbet girişbetine girişgobahis girişfixbet girişmatadorbet girişpashagaming girişroyalbet girişholiganbet girişbaywin girişpokerklas girişwinxbet girişmatadorbet girişbetturkey girişyouwinpusulabethepsibahis girişrexbet girişjetbahis girişsuperbetin girişbetexper girişbahiscasino giriştarafbet girişpusulabet girişbahsine girişbetpas girişikimisli girişbetpark girişbetebet girişbetwoon girişparibahis giriştümbetjojobetbahsegelcasibom girişsafirbettümbetbetkanyongrandbettingkolaybet girişsüperbahis girişpiabet giriştarafbet girişkalebet7slotsdinamobetcasibombettilttümbetceltabet girişligobet girişorisbet girişbetlike girişistanbulbahis girişultrabet girişmariobet girişkralbet giriştipobet girişbetcio giriştipobetsonbahis girişonwin girişbetzula girişsekabet girişntvsporbet girişbetvole girişsetrabet girişbetkolik girişprivebet girişonwinpadisahbet girişmatadorbet girişpasacasino girişsahabetbetsat girişjojobet girişdumanbet girişpinbahis girişnorabahis girişmrbahis girişcapitolbet girişartemisbet girişatlasbet girişgalabet girişmarsbahis girişmatbet girişmatadorbet giriştarafbet girişstarzbet girişbetparksuperbetinvbetvbetbetsmovecasibomdinamobet casibomsekabetkavbetbettiltjojobetmarsbahisbetkanyonimajbetdinamobetmatbetsafirbetjojobetkralbetsafirbetsafirbetsafirbetholiganbetsafirbetsekabetsafirbetonwinsafirbetSahabetsafirbetsafirbetmatadorbetsafirbetgrandpashabetsafirbetnakitbahissafirbetpiabellacasinosafirbetmeritkingdumanbetmarsbahisdinamobetcasibomparibahis girişmatadorbetsekabetjojobetgalabetnakitbahismeritkingbettiltsafirbetimajbetjojobetjojobetsafirbetmatbetsafirbetdinamobetsafirbetsafirbetsafirbetsafirbetjojobetqueenbetbetvoletumbettümbetbaywininterbahiskingbettingromabettempobetpiabet