Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības mājīpašuma Miera ielā 12, Varakļānos,

Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 501 0075, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no divstāvu dzīvojamās mājas

bez zemes ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0609 008, un kopējo platību 315,3 m2t.sk., dzīvojamā platība - 123 m2.

Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 3810,00 EUR, izsoles solis - 10,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 2020. gada 25. jūnijam plkst. 9.00

Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22,

ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 381,00 EUR apmērā un reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā. Izsole notiks 2020. gada 25. jūnijā plkst. 11.00

Varakļānu novada pašvaldības ēkas 101. kabinetā.

Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv.

Pielikums