Varakļānu novada pašvaldība 2020.gada 21.februārī no plkst. 15.30, atsaucoties uz

MK 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”

2.punkta 2.1 apakšpunktu, nolemj aizliegt satiksmi:

 Varakļānu pagastā:

1)  uz pašvaldības ceļa “Vēveri 35” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 10t;

2) ceļā “Zirnaites Nr.32” ” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 7t;

3) Ceļš “Šķēles – Stirniene” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 10t;

4) Ceļā “Broki – Robežveipi” posmā no krustojuma ar valsts auto ceļu P84 līdz krustojumam ar ceļu “Grozas 24” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 20t;

Murmastienes pagastā:

  1. Ceļā “Murmastiene – Silagals Nr.1” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 20t;
  2. Ceļš “Tumaševa – Inčārnieki” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 10t;
  3. Ceļš “Inčārnieki – Vecumnieki” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 20t;
  4. Ceļā “Vorza – Trizelnieki – Seimuškas” uz nenoteiktu laika periodu ar transportlīdzekļa pilnas masas ierobežojumu ne lielāku par 10t;

Atsaucoties uz MK 2016.gada 19.janvāra noteikumu

Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 12.punkta 12.2 apakšpunktu,

pašvaldība informāciju par satiksmes aizliegumu publicē savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam,

kad stājies spēkā lēmums par satiksmes aizlieguma vai ierobežojumu saskaņojumu.