Akreditacijas zinojums

Murmastienes  pamatskolas novadpētniecības materiālos skolas sākuma gads minēts ap 1900.-to gadu. Diemžēl dokumenti saglabājušies no 1946./1947.mācību gada.

Pēc teritoriāli administratīvā iedalījuma Murmastienes 7-gadīgā skola no 1945.gada 2.novembra līdz 1947.gada 16.oktobrim atradās Rēzeknes apriņķa Barkavas pagasta Murmastienes ciemā.

No 1947.gada 16.oktobra līdz 1949.gada 31. decembrim-Viļānu apriņķa Barkavas pagasta Murmastienes ciemā.

No 1950.gada 1.janvāra līdz 1956.gada 16.oktobrim-Varakļānu  rajona Murmastienes ciemā.

No 1956.gada 16.oktobra līdz 1962.gada 18.decembrim-Viļānu rajona Murmastienes ciemā.

Ar 1961./1962.mācību  gadu skolas nosaukums-Murmastienes  8 –gadīgā skola, kas ietilpst Madonas rajona Murmastienes ciemā.

Ar 1989./1990.mācību gadu skolas nosaukums-Murmastienes 9-gadīgā skola, kas ietilpst Madonas rajona Murmastienes pagastā, kurš izveidots pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām  1990.gadā.

Ar 1992./1993.mācību gadu skolas nosaukums-Murmastienes pamatskola ar 9 klašu mācību ciklu.

Pēc 1944.gada Murmastienes skolā (galvenokārt vecā kroga ēkā, kā arī Silagala filiālē)  strādāja skolotāji: Veronika Nagle, Alberts Indāns, Adijāne Bule, Janīna Svilāne, Nikuļins, Patmalnieks, Konstance Strode, Staņislava Rinjāne, Putāne, Regīna Kupra, Jāzeps Piļpuks, Jāzeps Latkovskis, Vincents Rimša, Magdalēna Balode, Genovefa Broka (Locāne), Alma Kokare( Sila), Marta Kokare (Leimane), Janīna Zepa, Elīna Tropa ( Kolesņikova),Vilma Savicka (Jakovļeva),Helēna Pastare  (Hofmane), Broņislava Eiduka, Francis Zdanovskis, Anna Muižniece, Konstantīns Klīdzējs,Valerijans Brokāns, Tekla Litauniece, Agnese Sondore, Leontīna Tukiša, Leontīna Savicka, Lidija Laizāne,Valērija Zepa, Francis Selickis, Janīna Strode,Valērija Kanča,Pēteris Radiņš ,Marija Erele. Kroga telpās esošajā skolā par direktoriem strādāja Donats Trūps, Juris Bočkāns, Roberts Kokars, Veronika Ščucka, Pēteris Sperga.

No 1958.gada 16.augusta direktora pienākumus Murmastienes astoņgadīgajā skolā sāka pildīt Leons Seikstuls. Dzimis 1932.gada 17.janvārī Rēzeknes rajona Kantenieku pagasta Bancuļu sādžā.

Liels ir viņa ieguldījums jaunās skolas tapšanā. Kopa ar Vecāku komitejas pārstāvi P.Pelšu Seikstuls brauca uz Rīgu un ministrijā dabūja atļauju jaunas skolas celtniecībai.

No jaunās skolas vēstures…

Jauno skolu sāka celt 1965.gadā (cēla Madonas pārvietojamā mehanizētā kolonna, darbu vadītājs Avots ). 1966.gada 24.septembrī plkst.14.00 notika svinīgais sarīkojums veltīts skolas atklāšanai. Astoņas klases , kopā 172 skolēni pirmo reizi Murmastienes vēsturē uzsāka mācības piemērotās, speciāli skolai celtās telpās ( 200 vietas ) ar sporta zāli, darbmācības telpām zēniem, mājturības virtuvīti meitenēm, administrācijas telpām, virtuvi un bufetes telpu 70 vietām.

Ap 60-tajiem gadiem sākās mazo lauku skolu pakāpeniskā likvidēšana. Silagala skolas 6.-7.klases kādu laiku vēl pastāvēja kā Murmastienes skolas filiāle.1967.gadā  Silagala skolu pievienoja Murmastienes 8-gadīgajai skolai.

1972.gadā Murmastienes 8-gadīgajai skolai pievienoja Lielstrodu pamatskolu. 10 gadus par pārzini Lielstrodu  skolā nostrādājušais Valentīns Rimša turpināja skolotāja darbu Murmastienes skolā.

Jaunā skola rosināja gados pietiekami jauno skolotāju kolektīvu radošam, spraigam mācību darbam, kā arī pašdarbībai.Ar direktora Seikstuļa ierosmi izveidojās sieviešu ansamblis, kas ar nelielām izmaiņām sastāvā darbojas vairākus gadus. Gandrīz visi skolotāji daudzus gadus dziedāja padomju saimniecības „Varakļāni”(vēlāk koris „Murmastiene”)jauktajā korī. Seikstuļa darbības gados skolā tika regulāŗi rīkoti plaši literāri sarīkojumi, piedaloties ievērojamiem rakstniekiem un skatuves māksliniekiem.

Skolā sāka darboties skolēnu orķestris (1966.g.) un meiteņu ansamblis (1967.g) skolotāja Staņislava Gruduļa vadībā.1.-4.klašu un 5.-8.klašu deju kolektīvi Janīnas Strodes Zinovjevas vadībā. Skolas sarīkojumos iecienīti bija skolēnu priekšnesumi-piramīdas, vingrojumi ar lentēm. Lugu izrādes sagatavoja arī skolotāji un par nopelnīto naudu brauca ekskursijās. Tika rīkoti profesionālās orientācijas vakari un mutvārdu žurnālu pēcpusdienas. Sadarbībā ar ciema bibliotekāri Janīnu Piziču tika rīkotas literārās tiesas, pēcpusdienas un disputi.

Pirmie gadu desmiti prasīja no kolektīva lielu darbu jaunās skolas apkārtnes labiekārtošanā: sporta laukuma ierīkošanu, apstādījumu stādīšanu. Skolas priekšā tika ierīkots ābeļdārzs, vēlāk acis priecēja garā rožu dobe.

        Skolas dziesma

 M.Bārbales vārdi, J.Ulasa mūzika  

Murmastienes bērni

Mēs savas Murmastienes bērni esam,

Ar savu zemi mums būs lieliem augt.

Lai viņas vārdu godbijīgi nesam,

Vien te mums uzziedēt un plaukt.

Lai nevārdo, ka citur labāk klājas,

Ka citas malas cildenākas šķiet.

Pa taku šo, kur mūsu dzimtās mājas.

Mums visu mūžu uzticīgi iet.

Kas noliedz šūpuli, tas noliedz sevi,

Tāds arī sakņu zemi noliegt spēj.

Kas vairāk ņēmis, mazāk citiem devis,

Pie tā visbiežāk atnāk posta vējš.

Bet tie, kas brīvi ir no svešām važām,

Zem Murmastienes debesīm lai stāj.

Te savos ceļos varam iet bez bažām,

Te katra smildziņa mums pretī māj.

Mēs savas Murmastienes bērni esam,

Lai mūsu dzīslās lielais lepnums plūst.

Šīs zemes vārdu pasaulē lai nesam.

Ar to mums pacelties un nesalūzt.

Skolas direktori

Ar gadiem kopā

Ar saviem gadiem kopā esam

Tos savās domās vienmēr nesam                Leons Seikstuls 1966.g-1971.g.

Vēl gaismas staru līdzi turam

Un katrai dienai durvis veram.

Tās attek dzīvot, arī sirmot

Ja pienāk, aiziet rietus lūkot

Tik laika pulss ir mūžīgs telpā               Staņislava Zujeva 1971.g.-1976.g.

Kā visums tālā debess zilgmē

Var jautāt gadiem, kas spēj visu

Gan izbrist rasu, vērot ausmu                 Jānis Gruduls  1976.g.-1986.g.

Gan sveicot sauli, dāvāt dienas

Un paņem dzīvei putnu dziesmas

Var jautāt gadiem, kas prot visu

Sēt graudus druvās, gūt ar ražu         Veronika Patmalniece 1986.g-2003.g

Var izjust jaunās maizes garšu

Un darba sviedros gūto smārdu

Tā gadi būvē laika tiltu

Lai dzīves ceļos justu balstu.              Tāle Greine  no 2003.g

Bet grūtos brīžos-bērnu glāsti

Kas sirdī ievij mirkli skaistu.

/  Jānis Gruduls/

Murmastienes pamatskolas vīzija „ Mūsdienīga skola”, kas atvērta jaunām idejām un demokrātijai.

Skola realizē 2 izglītības programmas

 • Vispārējās pamatizglītības
 • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās izglītības.

2009./2010. gadā skolā mācās

 • 1.-9.klasei – 75 skolēni
 • pirmsskolā- 8 audzēkņi

Skolas direktore      Tāle Greine

Direktores vietniece mācību darbā   Inguna Pelše

Kvalitatīvu apmācības ciklu nodrošina  15 skolotāji-mūsdienīgi un radoši

Ar IZM atzinības rakstiem apbalvotas skolotājas

 • Vija Pelse
 • Modra Broka
 • Tāle Greine
 • Antoņina Grudule

Skolā strādā 7 tehniskie darbinieki.

10 skolas darbinieki ir skolas absolventi:

 • Vija Bondare-Pelse-skolotāja
 • Kārlis Caune-skolas saimnieks
 • Irēna Dzenovska-Beča-apkopēja
 • Silvija Pelša-Šeketa-virtuves strādniece
 • Raimonds Počs-kurinātājs
 • Marija Miška-mazgadīgo bērnu grupas darbiniece
 • Marija Sondore-Kjudele-kurinātāja
 • Mareks Popadjuks-kurinātājs
 • Elza Strode-Rimša-sētniece
 • Aisma Zvaigzne Tavare-ēdnīcas vadītāja

Samērā nelielajā lauku skoliņā ir savas tradīcijas, tātad sava seja.

 1. Klašu sasaukšanās Zinību dienā 1.septembrī.
 2. Ziedu paklāju veidošana ar M.Bārbales dzejas motīviem Dzejas dienās.
 3. Skolas dzimšanas dienas „Saules ceļš” svētki.
 4. 9.klases projekts” Skolotāju brīvsolis”- skolotāju dienas atzīmēšana.
 5. Miķeļdienas gadatirgus un izstāde „ Rudens meta zelta vilni.”
 6. Rudens pārgājiens-„Novadpētnieku takās.”
 7. Jaunsargu starti Karoga svētkos Liepsalās.
 8. Lāčplēša dienas vēstures stunda pie Latvijas atbrīvošanas cīņu vietas Meža Strodos. Skolas izgaismošana svētkos.
 9. Vakarēšana „Amatam zelta pamats.”
 10. Tēvzemes nedēļa veltīta LR gadadienai.
 11. Ziemassvētku ieskaņu koncerts.
 12. Ziemassvētku labdarības akcija „Sveiciens vientuļajiem cilvēkiem pagastā”.
 13. Ziemassvētku pasts un uzvedums ( skolēni kopā ar skolotājiem).
 14. Barikāžu atcere.
 15.  O.Kalpakam veltīta militarizētā stafete.
 16.  „ Martas rīta stunda”-atceres pasākums M.Bārbalei dzimšanas dienā.
 17. Represēto atcere.
 18. Projektu nedēļa.
 19. Ēnu diena.
 20. Zemes stunda.
 21. Vecāku diena.
 22. Vecvecāku pēcpusdiena „Caur sidraba birzi gāju”.
 23. Mātes dienas koncerts.
 24. Lielā talka –„Mežu un dārzu” diena.
 25. Izglītojošas-tematiskas vecāku sapulces, individuālās tikšanās dienas vecākiem ar skolotājiem
 26.  Pasākums „ Par skolas godu”.
 27. Skolas zvaniņa svētki.
 28. Draudzības pasākumi ar kaimiņu skolām.
 29. Līdzpārvaldes konkurss „Lieliskā klase”.
 30. Radošo ideju diena, atvadu ugunskurs skolai.
 31. Izlaidums.
 32. Skolas apkārtnes sakopšanas dienas vasaras brīvlaikā.

Lai motivētu skolēnus labāk apgūt mācību priekšmetus un celt viņu pašapziņu, katru gadu skolā organizē konkursus

 Skolas konkursa laureāti

2004./2005.m.g.

 • Konkurss „Gada skolēns” un naudas prēmija
 1. vieta- Elīna Špura   –  9.kl.
 2. vieta- Līga Čevere   – 9.kl
 3. vieta-Linda Broka    – 8.kl.
 • „Lieliskā klase”-7.klase (audz. Anna Zepa )

2005./2006.m.g.

 • Konkurss „ Gada skolēns” un naudas prēmija
 1. vieta- Linda Broka   –  9.kl.
 2. vieta-Maija Slūka     –  7.kl
 3. vieta-Daira Seržante   – 5.kl.
 • „Lieliskā klase”-8.klase ( audz.Anna Zepa )
 • Konkurss „Gada sportists”

Vecākajā grupā

1./2.vieta-Arvis Zeps   – 7.kl.

1./2.vieta-Mārcis Pelšs   – 9.kl.

3.vieta-Intis Bērziņš      –  9.kl.

Jaunākajā grupā

1.vieta-Elvis Ņekrasovs   –  4.kl.

2.vieta-Jurģis Mozga       –  4.kl.

3.vieta-Reinis Gruduls    –   4.kl.

2006./2007.m.g. ( skolas 40.dzimšanas dienas gads)

 • Konkurss „ Gada skolēns „ un naudas prēmija

1.vieta- Lāsma Kjudule  – 9.kl.

2.vieta- Annija Tropa   –   5.kl.

3.vieta-Deivija Zepa    –   5.kl.

 • Lieliskā klase- 9.klase ( audz.Anna Zepa )
 • Konkurss „ Labākais lasītājs”

Sintija Tropa – 8.kl.

Ieva Ašmane  -9.kl.

Armands Vilciņš  – 7.kl.

Daira Seržante  – 6.kl.

Marija Kristiana Kanča – 5.kl.

Undis Sprūdžs     – 4.kl.

Laura Broka       – 3.kl.

Raivis Vilciņš     -2.kl.

Jēkabs Gruduls   -1.kl.

2007./2008.m.g.

 • Konkurss „ Gada skolēns” un naudas prēmija

1./2.vieta-Deivija Zepa        – 6.kl.

1./2.vieta- Elvis Ņekrasovs  -6.kl.

3.vieta- Evita Sivakova       – 5.kl.

 • „Lieliskā klase”-5.klase ( audz. Vija Pelse )
 • Konkurss „ Veiksmīgākais matemātiķis”

1.vieta- Andris Gruduls   –   8.kl.

2.vieta-Evita Sivakova     –  5.kl.

3.vieta-Armands Vilciņš  – 8.kl.

2008./2009.m.g

 • Konkurss „ Gada skolēns” un naudas prēmija

1.vieta-Evita Sivakova   – 6.kl.

2.vieta- Salvis Biguns     – 8.kl.

3.vieta- Toms Ašmanis   –  8.kl.

 • „Lieliskā klase”- 9.klase ( audz. Leontina   Ščucka )

6.klase ( audz. Vija Pelse )

 • Konkurss „ Veiksminieks mūzikā”

1.vieta –Deivija Zepa    – 8.kl.

Endija Pelša      – 8.kl.

2.vieta-  Laura Broka     – 5.kl.

3.vieta- Madara Mičule   – 5.kl.

Skolas rekordi vieglatlētikā

Disciplīnas Zēni Rez. Gads Meitenes Rez. Gads
60m Mārcis Pelšs 7.7 s 2006. Inga Poplovska 8.3 s 1994.
100m Ingus Leimanis 12.4 s 1999. Anna Zepa 14.0s 1986.
200m Ēvalds Pelšs 26.7s 1981. Gunita Mičule 30.1s 2002
400m Ēvalds Pelšs 1:00.0s 1981. Inga Poplovska 1:00.1s 1994
600m Kaspars Vēvers 1:48.0s 2003. Lauma Veipa 1:56s 2005.
800m Edgars Gruduls 2:25.5s 1982. Ilga Bārbale 2:30.2s 1982.
1000m Edgars Gruduls 2:58.9s 1982. Gunita Mičule 3:56.0s 2001.
1500m Edgars Gruduls 4:50.5s 1982. Ilga Bārbale 5:45.8s 1982.
60m/b Ivars Kokars 9.9s 2002. Inga Poplovska 10.2s 1992.
100m/b       Lilita Poplovska 18.3s 1988.
110m/b Ivars Kokars 18.1s 2002.      
Tāllēkšana Mārcis Pelšs 5.88s 2005. Inga Poplovska 4.84m 1994.
Augstlēkšana Elmārs Grudulis 1.65m 1988. Inga Poplovska 1.55m 1994.
Trīssoļlēkšana Mārcis Pelšs 11.70m 2005. Gunita Mičule 9.25m 2002.
Bumbiņasmešana Vjačeslavs Strogovs 77m 2006. Marija Pelša 48m 1982.
Lode 3kg       Guna Meijere-Tavare 10.65m 2002.
Lode 4kg Dmitrijs Buduls 11.74m 2002. Aisma Zvaigzne 8.14m 1981.
Lode 5kg Dmitrijs Buduls 12.32m 2003.      
Disks 1 kg Ivars Kokars 32.81m 2002. Marita Zvaigzne-Tavare 26.10m 2000.
Disks 1.5kg Ivars Kokars 31.12m 2003.      
Šķēps 600g Lauris Miķelsons 44.82m 1988. Marita Zvaigzne-Tavare 27.14m 1999.
Šķēps 400g Elvis Ņekrasovs 34.96m 2009. Marita Zvaigzne-Tavare 29.38m 2000.
4-cīņa„ Draudzība” Valdis Paura 258 p. 1982. Inga Poplovska 324p. 1992.

Skolas īpašie piedāvājumi

1. Plašs interešu izglītības jomu piedāvājums

2.Skolēnu pozitīva motivēšana dažādiem ārpusskolas konkursiem, skatēm.

3.Sakopta vide –atpūtas laukums ‘’Krāsainā pasaule’’, teritorija  labiekārtota, mācību telpas mūsdienīgas, estētiskas.

4. Sākumskolā pagarinātā dienas grupa.

5.Ārpusklases pasākumi labi sagatavoti, emocionāli, saturīgi.

6.Sistemātisks un sistēmisks darbs ar vecākiem. Tematiskās klašu vecāku sapulces, individuālais darbs, kopīgās ekskursijas, talkas un Vecāku dienas.

7.Veiksmīgi darbojas jaunsargu organizācija

8.Skola organizē ikgadēju sadarbību finanšu piesaistei mazturīgajām ģimenēm ar Andreja Eglīša LNF Zviedrijā.

9.       ^ Konkursa ‘’Lieliskā klase’’ uzvarētāju 1 dienas bezmaksas ekskursiju pa rajonu

^   naudas balvas iekšējo konkursu uzvarētājiem;

^ ‘’Labinieku’’ 1 dienas bezmaksas ekskursiju pa rajonu.

^    bezmaksas mācību grāmatas;

^    ēdināšana visiem skolēniem

11. Bezmaksas interneta pieslēguma izmantošanu.

12. Kristīgā mācība   –fakultatīvi.

13. Sporta zāles  bezmaksas izmantošana vakaros un brīvdienās.

14. Atbalsts skolēniem sekmju uzlabošanā- individuālais darbs.

15. Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas sistēma.

Īpašie panākumi

   Godalgotas vietas dažāda mēroga volejbola sacensībās   (Valdis Broks)

^  Panākumi  mūsdienu un tautisko deju konkursos.  Piedalīšanās Skolēnu Dziesmu un deju svētkos. (  Vija Pelse)

^  Atzinības republikas novadpētniecības skatēs un konkursos( Tāle Greine)

^  Panākumi lietišķas mākslas konkursos republikā  ( Iveta Grudule)

^   Nevalstiskās organizācijas ‘’Zemes bites’’ dažādu projektu realizācija  līdzekļu piesaistei skolas materiālās bāzes nostiprināšanai un skolas attīstībai  (Edīte Grudule)