Vakance

Vakance

Varakļānu Kultūras centra

kultūras pasākumu organizators

(darbam Murmastienes Kultūras namā)

uz noteiktu laiku

profesijas kods 3435 20

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un / vai vadīt kultūras centra pasākumus, izstrādāt pasākumu programmas un scenārijus;
 • Kultūras pasākumu plānasastādīšana mēnesim, ceturksnim un gadam.
 • Komunikācija ar medijiem, informācijas par pasākumiem sniegšana vietējos laikrakstos, informācijas publicēšana sociālo mediju platformās;
 • Piedalīšanās un iesaiste ar kultūras jomu saistītajos projektos.
 • Kultūras pasākumu apmeklētāju interešu izpētes veikšana.

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Prasme uzstāties publikas priekšā un vēlama kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana.

Mēs piedāvājam:

 • Nepilnas slodzes darba laiku – 0,6 likmes ar atalgojumu bruto 436,00 EUR
 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • profesionālu kolēģu atbalstu praktisko iemaņu apgūšanai;
 • iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;

Pretendentiem jāiesniedz:

 • CV,
 • motivētu pieteikuma vēstuli.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Varakļānu novada Kultūras centrā līdz 2022.gada 16.maijam, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.vai pa pastu uz adresi 1.Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Varakļānu novada dome informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Atlase tiks rīkota divās kārtās:

* iesniegto dokumentu izvērtēšana;

* klātienes intervija.

Uz otro kārtu tiks uzaicināti pēc pirmās kārtas rezultātiem atlasītie pretendenti.

19. aprīlī

LAIPNI GAIDITI VISI INTERESENTI!

Par stipendijām Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases izglītojamajiem

 No 2022. gada 1.septemra Varakļānu vidusskolas 9.-12. klašu izglītojamajiem tiek piešķirtas stipendijas.

Stipendijas tiks piešķirtas ar mērķi, lai veicinātu augstāku mācību rezultātu sasniegšanu ikdienas darbā, motivētu skolēnu piedalīšanos dažādu līmeņu konkursos un olimpiādēs, popularizējot Varakļānu vidusskolu un novadu kopumā. Motivētu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī citu novadu skolēnu ieinteresēšana mācībām Varakļānu vidusskolā.

Stipendijas izglītojamajam tiks izmaksātas vienu reizi mēnesī saskaņā ar nolikumu, semestra stipendijas tiks piešķirtas I, II semestrī 9.,10.,11., 12. klases izglītojamajam:

ü EUR 20,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,00 līdz 7, 49 ballēm;

ü EUR 35,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,50 līdz 8,49 ballēm;

ü EUR 50,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,50 līdz 10,00 ballēm;

Uz vienreizēju stipendiju līdz 50,00 EUR varēs pretendēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, kuri guvuši nozīmīgus panākumus novada, reģiona vai valsts mērogā.

Nolikums

Radies Varakļānos 2022

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam “Radies Varakļānos 2022”

Varakļānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu pakalpojumu vai produktu ražošanai, piesakoties konkursam “Radies Varakļānos 2022”.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Varakļānu novadā.

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir līdz EUR 8000,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

 Pieteikuma veidlapa

#RadiesVarakļānos

Par projektu konkursu

Par projektu konkursu Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai

 

Projektu konkursa mērķis ir:

ü veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs. Palielināt cilvēku aktīvu iesaistīšanos lauku tūrisma nozares attīstīšanā Varakļānu novadā.

ü paplašināt Varakļānu novadā tūrisma piedāvājumu, kā arī izveidot suvenīru klāstu, kas raksturo Varakļānu novadu, ilgtermiņā radot iespēju Varakļānu novada iedzīvotājiem iegūt papildus finanšu līdzekļus no tūrisma nozares.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

ü tūrisma objektu projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 2000,00

ü suvenīru izstrādes projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 500,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa

Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana

Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”

Konkursa mērķis ir veicināt Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.

Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 70% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem

nepārsniedzot 8 000,00 euro, 

ü brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai seguma remontam

nepārsniedzot 2 000,00 euro

ü lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, pārbūve, atjaunošana vai remontdarbi;

ü apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;

ü citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velonovietņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u.tml.);

ü jaunu apstādījumu izveide.

Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 20.06.2022.

Projekta pieteikumi, ņemot vērā pieejamo finansējumu, tiek vērtēti divās kārtās:

iesniegti līdz 18.05.2022.

iesniegti līdz 20.06.2022.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU CIRSMAS IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma -cirsmas atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: Cirsma nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

1,0

5

271,98

Sanitārā

vienlaidu cirte

Izsoles vieta un datums: 2022.gada 20.maija plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldības ēkā Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Izsoles nosacītā sākuma cena – 9 600,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro).

Izsoles nodrošinājuma naudaEUR 960,00 kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot Nodrošinājuma nauda par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).

Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas jāiemaksā Varakļānu novada pašvaldības kontā vai kasē nosolītā kustamās mantas cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.

Cirsmu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64860840 vai 29419134.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022.gada 19.maija plkst.18:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un darba laikā Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos.

Pielikums: novertejums