Jaunumi

Jauni soliņi parka teritorijā

5 13.10.22

Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, īsteno projektu “Meža dienas 2022”, tā ietvaros paredzēts novada iedzīvotājus izglītot jautājumos par meža kopšanu un atjaunošanu, kā arī labiekārtot pilsētas parku.

Lasīt tālāk: Jauni soliņi parka teritorijā

Personas apliecības (eID karte) kā obligāts personu apliecinošs dokuments un identifikācijas rīks

No 2023. gada  1. maija personas apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.  

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā nosaka, ka Latvijas iedzīvotāji, kuriem personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņš ir beidzies no 2020.gada 1.marta, varēs izmantot šos dokumentus savu pamattiesību īstenošanai valsts iekšienē vēl līdz pat 2023.gada 30.aprīlim. Tādējādi minētajā laika periodā cilvēki ar dokumentiem, kuriem derīguma termiņš beidzies ne senāk kā 2020.gada 1.martā, varēs, piemēram, saņemt pakalpojumus veselības, labklājības, sociālajā, izglītības, tiesību aizsardzības jomā, kā arī piedalīties Saeimas vēlēšanās. 
(Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā)

eID karte ir personu apliecinošs dokuments jeb elektroniskās identifikācijas rīks pakalpojumu saņemšanai digitālā un fiziskā vidē. eID karte 2023. gadā kļūs par universālu atslēgu piekļuvei valsts pārvaldes un privātā sektora pakalpojumiem, kas ļauj attālināti nokārtot formalitātes, parakstīt līgumus, pārvaldīt savas finanses, apmaksāt rēķinus internetbankā, izmantot savu oficiālo elektronisko adresi portālā Latvija.lv, kā arī digitāli apliecināt identitāti, saņemot klātienes pakalpojumus, piemēram, sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā, ka daudzi valsts un privātā sektora pakalpojumi ir ērti pieejami digitāli, tad ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja tiem brīvi piekļūt – ar drošu digitālo risinājumu - eID kartes palīdzību.

Lasīt tālāk: Personas apliecības (eID karte) kā obligāts personu apliecinošs dokuments un identifikācijas rīks

Rudens balle

BALLE

Cirks

CIRKS

PAZIŅOJUMS PAR ĪRES TIESĪBU IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres tiesību

mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Izsoles objekts: Dzīvoklis ar ērtībām adresē KOSMONAUTU IELA 20 – 18, VARAKĻĀNI

(3 istabas 58,8 m2 kopplatībā, 3. stāvs)

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa), nodrošinājuma un reģistrācijas naudas maksājumu apliecinošus dokumentus, izsoles dalībnieku reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022.gada 25.oktobra plkst.17:00.

Nodrošinājuma nauda – EUR 50,00, kas jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē ar norādi „Kosmonautu 20-18, izsoles nodrošinājuma nauda.

Reģistrācijas nauda – EUR 5,00, kas jāieskaita Pašvaldības kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē ar norādi „ Kosmonautu 20-18, izsoles reģistrācijas nauda.

Izsoles vieta un datums: 2022.gada 26.oktobris plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldībā.

Nosacītā vienreizējā sākuma īres tiesību maksa EUR 500,00 (bez PVN ).

Īres tiesību izsoles solis – EUR 50,00.

Īres tiesību termiņš: 5 gadi ar tiesībām to pagarināt, saskaņā ar aktuālo normatīvo regulējumu un ierobežojumu atsavināt pirmajā īres periodā.

Īres tiesību ieguvējs veic ikmēneša īres maksu un maksājumus atbilstoši saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņojot ar izīrētāju veic remontdarbus, labiekārto un uztur dzīvokli par saviem līdzekļiem, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam bez tiesībām saņemt kompensāciju par veiktajiem ieguldījumiem.

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta ar Varakļānu novada domes 29.09.2022. sēdes lēmumu Nr. 12.3. Izsole tiek organizētaatbilstoši kārtībai, kas noteikta ar 28.04.2016. lēmumu Nr.5.10 apstiprinātajiem īres tiesību izsoles organizēšanas noteikumiem ar kuriem var iepazīties interneta vietnē  www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.

Telpas var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni- 26499918

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE DARBA 29.09.2022 KĀRTĪBA

29.09.2022. plkst. 16.00

Nr. 12.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni sadalīšanu

2. Par zemes nomu

3. Par īres tiesību izsoli

4. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai

5. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-13, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

7. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

9. Par īres līguma noslēgšanu

10. Par īres līguma noslēgšanu

11. Par īres līguma pārslēgšanu

12. Par īres līguma pārslēgšanu

13. Par īres līguma pagarināšanu

14. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā

15. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās

16. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām

17. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs

18. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī

19. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstā

20. Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi 2022.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”” apstiprināšanu

21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu

22. Par auto-foto orientēšanās sacensību “Rudens kauss 2022” nolikuma apstiprināšanu

23. Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļāni” apstiprināšanu