Izsludināta kandidātu pieteikšanās darbam Varakļānu novada Vēlēšanu komisijā

Varakļānu novada pašvaldība, pamatojoties uz domes 2021. gada 25. novembra sēdes lēmumu Nr. 10.11. “Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu”, izsludina kandidātu pieteikšanos darbam Varakļānu novada Vēlēšanu komisijā, pieteikšanas termiņš 2021.gada 9.decembris

 

Lasīt tālāk: Izsludināta kandidātu pieteikšanās darbam Varakļānu novada Vēlēšanu komisijā

PAZIŅOJUMS PAR KOMERCTELPU IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošu telpu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 12,3 m2 komercdarbībai adresē Rīgas iela 13, Varakļāni, ēkas pirmajā stāvā.

Nomas tiesību termiņš: 5 gadi

Nr.

Telpas Nr.

platība, m2

atrašanās vietas adrese

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa mēnesī EUR bez PVN

1.

004-3

6,4

Rīgas iela 13, Varakļāni

25,00

004-4

5,9

Izsoles vieta un datums: 2021.gada 20.decembra plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldībā 101.kabinetā

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta saskaņā ar Varakļānu novada domes   25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 10.16. apstiprināto sertificēta vērtētāja nomas maksas izsoles sākumcenu.

Nomas tiesību izsoles solis – 1,00 EUR (viens euro).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Telpas var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64860840 vai 29419134

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2021.gada 17.decembra plkst.14:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.

Iespēja uzņēmējiem saņemt atbalstu ESF projekta ietvaros

Uzņēmējiem ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstam, lai bez maksas sakārtotu darba aizsardzību uzņēmumā. Var saņemt šādu bezmaksas atbalstu:

1. Konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, ja uzņēmumā nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns:

· Darba vides risku novērtēšana;

· Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

· Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2. Laboratoriskie mērījumi līdz 500 eiro apmērā. Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām un palīdzība dokumentācijas izstrādē, var pieteikties arī atbalsta saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatē eksperti.

3. Darba aizsardzības speciālistu apmācības, ja uzņēmumā strādā līdz 10 darbiniekiem un uzticības personu apmācības, ja uzņēmumā strādā no 5 līdz 249 darbiniekiem.

Tātad ir iespēja gan bezmaksas apmācīties darba aizsardzībā, gan kompetentā institūcija Jums novērtēs riskus, izstrādās darba aizsardzības pasākumu plānu. VID elektroniskajā datu bāzē EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/) uzņēmumam – atbalsta saņēmējam jāaizpilda de minimis uzskaites veidlapa. Video pamācība de minimis aizpildīšanai:

.

Informācija par ESF projektu: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darbadevejiem.

Pielikumi: mk_noteikumu, pieteikums_projektam

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

Līdz 15. decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros un nosakot, ka Varakļānu novadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 31. oktobrī un 15. decembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Lasīt tālāk: Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

Jauniešu centrs "Aplis" anketa

Varaklānu novada jauniešu centrs "Aplis" aicina novada jauniešus piedalīties aptaujā par centra līdzšinējo darbību un dalīties ar savām idejām un ierosinājumiem, kā turpmāk plānot centra darbu un aktivitātes jauniešiem novadā. Lai iegūtu maksimāli objektīvu viedokli, tad aicinu padalīties ar informāciju par aptauju visiem novada jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem.
Saite uz anketu:  forms.gle/u1Lc6VNNRwLsU7So8
Katrs viedoklis ir svarīgs, lai mūsu sadarbība izdotos veiksmīga. Paldies!