Varakļānu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē ar augšupejošo soli pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu:

 

Tehnikas marka Valsts reģistrācijas Nr. Izlaides gads Izsoles sākumcena EUR
Mikroautobuss Ford Transit EB 8071    2000. 500,00   

 

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10%  no izsolāmās mantas nosacītās cenas, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Nodrošinājuma nauda par (papildus jānorāda konkrētu manta)”, Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), t.sk. PVN.
Izsole notiks 2019. gada 17.septembrī plkst. 13:00 Varakļānu novada pašvaldībā, pieteikties izsolei var līdz 2019. gada 17.septembra plkst. 12:00
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Varakļānu novada pašvaldības interneta mājas lapā www.varaklani.lv vai Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā (2.stāvā pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.17.00, (piektdien- līdz plkst.16.00).

Noteikumi izsolei